Obowiązek zgłoszenia osoby potencjalnie narażonej na wściekliznę PDF Drukuj Email
piątek, 24 lutego 2012 12:11

Obowiązek zgłoszenia osoby potencjalnie narażonej na wściekliznę do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku powstaje jeżeli spełnione są oba kryteria:

 1. Osoba potencjalnie narażona na wściekliznę poinformowała lekarza o fakcie pokąsania, oplucia lub zadrapania przez zwierzę, co do którego nie ma pewności, że jest zakażone wirusem lub chore. Rodzaje kontaktu ze zwierzęciem chorym lub podejrzanym o zakażenie wirusem wścieklizny to: oślinienie uszkodzonej skóry, lekkie lub głębokie pogryzienia i zadrapania.
  • wg ICD-10 Z20.3 Styczność i narażenie na wściekliznę
 2.  

 3. Po przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym lekarz skierował osobę na obowiązkowe szczepienia ochronne
  • wg ICD-10 Z24.2 Potrzeba szczepień przeciwko wściekliźnie

 

Wpisany przez Halina Liżewska   
Poprawiony: piątek, 24 lutego 2012 12:44
Więcej…
 
LABORATORIA. Obowiązek zgłaszania dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych PDF Drukuj Email
wtorek, 15 czerwca 2010 08:03

Na podstawie art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 947, z późn. zm.) kierownik laboratorium wykonującego badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, określonych na podstawie ust.7 pkt.1, ma obowiązek:

1)      zgłoszenia dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, w ciągu 24 godzin od momentu uzyskania tego wyniku, państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla siedziby laboratorium, w którym rozpoznano zakażenie lub chorobę zakaźną, lub podmiotom określonym na podstawie ust.7 pkt.2

 

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu, wzorów formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych oraz okoliczności dokonywania zgłoszeń (Dz. U. z 2014 r. poz. 459)

ustala:

 • wykaz biologicznych czynników chorobotwórczych podlegających zgłoszeniu oraz okoliczności dokonywania zgłoszenia dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych (załącznik nr 1 do rozporządzenia)
 • podmioty, którym są przekazywane zgłoszenia dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, właściwe ze względu na rodzaj biologicznego czynnika chorobotwórczego;
 • sposób dokonywania zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych;
 • wzory formularzy zgłoszeń dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych (Załączniki: nr 1, nr 3, nr 4 do rozporządzenia)

ZLB-1 zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych

ZLB-2 zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku gruźlicy

ZLB-3 zgłoszenie dodatniego wyniku badania w kierunku ludzkiego wirusa niedoboru odporności (HIV)

Ważne

W przypadku wykonywania w danym laboratorium wielu badań materiału klinicznego pobranego od pacjenta w czasie trwania tego samego zakażenia zgłoszeniu podlega jedynie pierwszy dodatni wynik badania w kierunku danego biologicznego czynnika chorobotwórczego (§ 3 ust. 2 rozporządzenia).

 

Przepisy karne

Zgodnie z art.52 pkt.5 wymienionej wyżej ustawy – kto wbrew obowiązkowi, o którym mowa w art.29 ust. 1 nie zgłasza dodatniego wyniku badania w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych, które wywołują zakażenie lub chorobę zakaźną podlegają karze grzywny.

Wpisany przez Halina Liżewska   
Poprawiony: wtorek, 16 sierpnia 2016 07:03
 
Obowiązek Zgłaszania Podejrzenia/Rozpoznania Zakażenia/Choroby Zakaźnej/Zgonu z Powodu Zakażenia lub Choroby Zakaźnej oraz Prowadzenia Rejestru Zgłoszeń przez Lekarza PDF Drukuj Email
piątek, 11 czerwca 2010 13:12

Na podstawie art. 27 ust 1-2 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U. z 2013 r., poz. 947, z późn. zm.)

 

 1. Lekarz lub felczer, który podejrzewa lub rozpoznaje zakażenie, chorobę zakaźną lub zgon z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, określonej na podstawie ust. 9 pkt 1, jest obowiązany do niezwłocznego, nie później jednak niż w ciągu 24 godzin od chwili powzięcia podejrzenia lub rozpoznania zakażenia choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, zgłoszenia tego faktu:

  1) państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu lub państwowemu granicznemu inspektorowi sanitarnemu właściwemu dla miejsca rozpoznania zakażenia lub choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, lub

  2) państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu, lub

  3) innym podmiotom właściwym ze względu na rodzaj choroby zakaźnej, zakażenia lub zgonu z powodu choroby zakaźnej.

  Przejdź bezpośrednio do formularzy zgłoszeń w dziale "Dokumenty do pobrania"

 2. W przypadku osób przyjmowanych do szpitala z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej lub poddanych hospitalizacji z innych przyczyn, u których rozpoznano zakażenie lub chorobę zakaźną, obowiązek, o którym mowa w ust. 1, spoczywa na kierowniku szpitala.

Wpisany przez Halina Liżewska   
Poprawiony: środa, 03 sierpnia 2016 07:41
Więcej…
 


NIZP - Państwowy Zakład Higieny Instytut Żywności i Żywienia Monitoring Jakości Sanitarnej Wody Instytut Medycyny Pracy Ministerstwo Zdrowia