Zadania Oddziału Epidemiologii PDF Drukuj Email
czwartek, 10 czerwca 2010 09:40

 

Nadzór epidemiologiczny nad zakażeniami i chorobami zakaźnymi

 • Opracowywanie ognisk chorób zakaźnych (w tym opracowywanie ognisk zbiorowych zatruć pokarmowych), przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych mających na celu ustalenie źródła i dróg szerzenia się zakażenia oraz unieszkodliwienia źródeł zakażenia, przecięcia dróg szerzenia się zakażeń i chorób zakaźnych oraz uodpornienie osób podatnych na zakażenie.
 • Stosowanie nakazów i zakazów służących zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych.
 • Nadzór czynny w zakresie prawidłowej i systematycznej zgłaszalności chorób zakaźnych i zakażeń objętych ustawowym obowiązkiem zgłaszania do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
 • Nadzór epidemiologiczny nad grypą oparty na systemie „SENTINEL”.
 • Nadzór nad nosicielami chorób zakaźnych, ozdrowieńcami, osobami ze styczności.
 • Prowadzenie nadzoru epidemiologicznego w sytuacjach mogących być skutkiem ataku bioterrorystycznego.
 • Ocena sytuacji epidemiologicznej miasta Białegostoku i powiatu białostockiego.

 

Zadania w ramach wspólnotowej sieci nadzoru epidemiologicznego i kontroli chorób zakaźnych są realizowane we współpracy z Sekcją Statystyki i Zapewnienia Jakości

 • Zbieranie zgłoszeń zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, zgonów spowodowanych zakażeniem lub chorobą zakaźną, ich podejrzeń oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych - podlegających obowiązkowi zgłoszenia przez zobowiązane do tego podmioty.
 • Prowadzenie rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, zgonów spowodowanych zakażeniem lub chorobą zakaźną, ich podejrzeń oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych - podlegających obowiązkowi zgłoszenia przez zobowiązane do tego podmioty.
 • Weryfikacja poprawności rozpoznania zakażenia, choroby zakaźnej lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, uwzględniając informacje uzyskiwane od lekarza zgłaszającego, kierownika laboratorium lub z dokumentacji medycznej, w oparciu o definicje zakażeń i chorób zakaźnych stosowane dla potrzeb nadzoru sanitarnego lub współczesną wiedzę medyczną.
 • Przekazywanie zgłoszeń rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych lub zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej - niewłaściwych ze względu na miejsce zamieszkania osoby objętej zgłoszeniem lub ze względu na rodzaj choroby zakaźnej czy zakażenie właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu lub krajowej specjalistycznej jednostki - wskazanej przez Głównego Inspektora Sanitarnego.
 • Opracowywanie danych statystycznych w formie raportów o zakażeniach i zachorowaniach na chorobę zakaźną, zgonach z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeniach oraz przekazywanie raportów (w ustalonym terminie) do miejsca wskazanego w „Programie badań statystycznych statystyki publicznej”.
 • Prowadzenie analizy zapadalności na choroby zakaźne.

 

Nadzór sanitarno-epidemiologiczny nad placówkami udzielającymi świadczeń zdrowotnych

 • Nadzór nad warunkami sanitarno-higienicznymi personelu medycznego, sprzętu oraz pomieszczeń, w których są udzielane świadczenia zdrowotne oraz prowadzonej działalności przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych.
 • Nadzór nad zakładami opieki zdrowotnej, indywidualnymi praktykami lekarskimi, indywidualnymi specjalistycznymi praktykami lekarskimi, grupowymi praktykami lekarskimi, indywidualnymi praktykami pielęgniarskimi oraz laboratoriami w zakresie stosowania i przestrzegania procedur mających na celu minimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażeń wewnątrzzakładowych; w tym nadzór realizacji programów kontroli zakażeń.
 • Przygotowywanie rocznych planów działalności kontrolnej oraz opracowywanie sprawozdań z ich realizacji.

 

Nadzór nad szczepieniami ochronnymi

 • Nadzór nad wykonywaniem obowiązkowych szczepień ochronnych w zakładach opieki zdrowotnej i innych placówkach prowadzących szczepienia ochronne.
 • Nadzór nad prawidłową gospodarką szczepionkami.
 • Przechowywanie i dystrybucja preparatów szczepionkowych.
 • Dokonywanie ocen prowadzonej dokumentacji dotyczącej szczepień oraz analiza wykonania obowiązkowych szczepień ochronnych.
 • Podejmowanie działań przymuszających do zaszczepienia wobec osób uchylających się od obowiązku szczepień ochronnych.
 • Prowadzenie rejestru zgłoszeń niepożądanych odczynów poszczepiennych.
 • Opracowywanie zgłaszanych niepożądanych odczynów poszczepiennych.
 • Przygotowywanie rocznych sprawozdań ze stanu uodpornienia oraz kwartalnych sprawozdań ze zużycia szczepionek, stanu posiadanych szczepionek i ruchu kart uodpornienia.
 • Sporządzanie planów i sprawozdań dotyczących działalności kontrolnej w zakresie szczepień.
Wpisany przez Administrator   
Poprawiony: czwartek, 09 czerwca 2011 07:30
 


NIZP - Państwowy Zakład Higieny Instytut Żywności i Żywienia Monitoring Jakości Sanitarnej Wody Instytut Medycyny Pracy Ministerstwo Zdrowia