Obowiązek informowania o substancjach, preparatach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym PDF Drukuj Email
wtorek, 25 maja 2010 07:08

Zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 lipca 2012 r. w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz. U. poz. 890), pracodawca niezwłocznie po rozpoczęciu działalności oraz corocznie w terminie do 15 stycznia przekazuje właściwemu państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu „Informację o substancjach, preparatach, czynnikach lub procesach technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym” (wg wzoru w załączniku nr 2 do rozporządzenia – druk do pobrania).

Wpisany przez Waldemar Kulesza   
Poprawiony: wtorek, 26 lutego 2013 13:45
 
Informacja pracodawcy dotycząca użycia szkodliwego czynnika biologicznego PDF Drukuj Email
wtorek, 25 maja 2010 07:46

Zgodnie z § 8 ust.1-2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki (Dz.U.05.81.71, z późn.zm.) pracodawca przekazuje właściwemu inspektorowi sanitarnemu informację dotyczącą użycia szkodliwego czynnika biologicznego w celach naukowo-badawczych, diagnostycznych lub przemysłowych (druk do pobrania), w terminach określonych w § 8 ust.1 rozporządzenia.

Wpisany przez Administrator   
Poprawiony: wtorek, 25 maja 2010 11:52
 
Powiadamianie Powiatowego Inspektora Sanitarnego w sprawie prekursorów narkotykowych PDF Drukuj Email
wtorek, 25 maja 2010 07:29

1. Podmioty gospodarcze niezwłocznie powiadamiają o wszelkich okolicznościach, takich jak nietypowe zamówienia lub transakcje z udziałem substancji sklasyfikowanych  (prekursory narkotyków kat. 2 i 3: bezwodnik octowy, kwas fenylooctowy, kwas antranilowy, piperydyna, nadmanganian potasu, chlorowodór, kwas siarkowy, toluen, eter dietylowy, aceton, keton metylowo-etylowy), które mogą budzić podejrzenie, iż takie substancje, które mają być wprowadzane do obrotu, mogłyby być wykorzystywane do celów nielegalnego wytwarzania środków odurzających lub substancji psychotropowych. W tym celu podmioty gospodarcze przedstawiają wszelkie dostępne informacje umożliwiające zweryfikowanie legalności odnośnych zamówień lub transakcji.

Informacja o wszelkich wzbudzających podejrzenie, co do zgodności z przepisami prawa, czynnościach jest niezwłocznie przekazywana przez przedsiębiorców określonych w art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii, zwanej dalej "ustawą", telefonicznie, faksem albo pocztą elektroniczną i potwierdzana pismem kierowanym - w odniesieniu do prekursorów kategorii 2 i 3 - do Głównego Inspektora Sanitarnego, zawierającym następujące dane:

 1. firmę, pod którą przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą;
 2. przedmiot prowadzonej działalności gospodarczej i miejsce wykonywania działalności gospodarczej;
 3. numer telefonu, faksu lub adres poczty elektronicznej;
 4. opis okoliczności wskazujących na niezgodne z przepisami prawa czynności oraz datę stwierdzenia zaistnienia tych okoliczności;
 5. dotyczące przedsiębiorców lub innych podmiotów biorących udział w transakcji;
 6. dotyczące prekursorów, których dotyczy transakcja, z podaniem ich kategorii, nazwy handlowej lub chemicznej, ich ilości, numerów serii, wielkości opakowań;
 7. podpis osoby zgłaszającej.

2. Informacja, o której mowa w ust. 1, może zawierać również następujące dane:

 1. dotyczące deklarowanego celu wykorzystania prekursorów,
 2. dotyczące użytych środków transportu,
 3. dotyczące trasy przewozu i miejsca, do którego mają być dostarczone prekursory

- jeżeli przedsiębiorca posiada te dane.

3. Podmioty gospodarcze raz w roku - przed dniem 15 lutego - dostarczają, właściwemu państwowemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu, w zwięzłej formie informacje  o ilościach prekursorów narkotyków kategorii 2 (bezwodnik octowy, kwas fenylooctowy, kwas antranilowy, piperydyna, nadmanganian potasu) wykorzystywanych lub dostarczanych, a w przypadku ich dostarczenia - o ilości dostarczonej każdej stronie trzeciej.

 

Wymagania zgodnie z:

 • art. 8.2 rozporządzenia (WE) Nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego Rady z dnia z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych
 • art.9.1 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2015/1011 z dnia 24 kwietnia 2015 r. uzupełniającego rozporządzenie (WE) nr 273/2004  Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prekursorów narkotykowych i rozporządzenie Rady (WE) nr 111/2005 określające zasady  nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Unią a państwami trzecimi oraz uchylające rozporządzenie Komisji (WE)  nr 1277/2005 (Dz. U. UE. L. z 2015 r. Nr 162, str. 12 z późn. zm.).
 • §2 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2007 r. w sprawie sposobu postępowania w przypadkach wzbudzających podejrzenia, co do zgodności z przepisami prawa, czynności z udziałem prekursorów. (Dz. U. Nr 179, poz. 1277).

 

Wpisany przez Waldemar Kulesza   
Poprawiony: sobota, 04 czerwca 2016 10:36
 


NIZP - Państwowy Zakład Higieny Instytut Żywności i Żywienia Monitoring Jakości Sanitarnej Wody Instytut Medycyny Pracy Ministerstwo Zdrowia