Przepisy Prawne z Zakresu Higieny Pracy
Akty Dotyczące Detergentów PDF Drukuj Email
piątek, 21 maja 2010 13:05
 • Rozporządzenie (WE) nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie detergentów (Dz. U. UE L 2004.104.1 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 907/2006 z dnia 20 czerwca 2006 r. zmieniające rozporządzenie (WE) Nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania jego załączników III i VII (Dz. U. UE L 2006.168.5)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) Nr 1336/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. zmieniające rozporządzenie (WE) Nr 648/2004 w celu dostosowania go do rozporządzenia (WE) nr 1272/2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin (Dz. U. UE L 2008.354.60)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady  (WE) Nr 219/2009 z dnia 11 marca 2009 dostosowujące do decyzji Rady 1999/468/WE niektóre akty podlegające procedurze, o której mowa w art. 251 Traktatu, w zakresie procedury regulacyjnej połączonej z kontrolą (Dz. U.UE.L.2009.87.109)
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 551/2009 z dnia 25 czerwca 2009 r. zmieniające rozporządzenie (WE) Nr 648/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie detergentów w celu dostosowania załączników V i VI do tego rozporządzenia (Dz. U. UE L 2009.164.3)
 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 259/2012 z dnia 14 marca 2012 r. zmieniające rozporządzenie (WE) Nr 648/2004 w odniesieniu do stosowania fosforanów i innych związków fosforu w detergentach dla konsumentów przeznaczonych do automatycznych zmywarek do naczyń (Dz. U. UE L 2012.94.16)
Wpisany przez Waldemar Kulesza   
Poprawiony: sobota, 04 czerwca 2016 10:42
 
Akty Dotyczące Prekursorów Narkotyków i Środków Zastępczych PDF Drukuj Email
piątek, 21 maja 2010 13:02
 • Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t. j. Dz.U.2012.124 z późn. zm.)
 • Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t. j. Dz. U. 2015,  poz. 1412 )
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2007 r. w sprawie postępowania w przypadkach wzbudzających podejrzenie, co do zgodności z przepisami prawa, czynności z udziałem prekursorów (Dz.U.2007.179.1277)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wykazu podmiotów uprawnionych do przeprowadzania badań mających na celu ustalenie, czy dany produkt jest środkiem zastępczym lub nową substancją psychoaktywną. (Dz. U. poz. 2018).
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 listopada 2015 r. w sprawie wykazu nowych substancji psychoaktywnych. (Dz. U. poz. 2017).
 • Rozporządzenie (WE) Nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie prekursorów narkotykowych (Dz. U.UE.L .04.7.47.1 z 18.02.2004 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady (WE) Nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004 r. określające zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi (Dz. U.UE.L.05.22.1 z 26.01.2005)
 • Rozporządzenie Komisji (WE) Nr 1011/2015 z dnia 24 kwietnia 2015 r. uzupełniające rozporządzenie (WE) nr 273/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie prekursorów narkotykowych i rozporządzenia Rady (WE) nr 111/2005 określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi oraz uchylające rozporządzenie  Komisji (WE)  nr 1277/2005 (Dz.U.UE.L.2015.162.12)
Wpisany przez Waldemar Kulesza   
Poprawiony: sobota, 04 czerwca 2016 10:43
 
Akty Dotyczące Produktów Biobójczych PDF Drukuj Email
piątek, 21 maja 2010 12:53
 • Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o produktach biobójczych (Dz.U.2015, poz. 1926)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 stycznia 2003 r. w sprawie kategorii i grup produktów biobójczych według ich przeznaczenia. (Dz.U.2003.16.150)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za czynności związane z dopuszczeniem produktu biobójczego do obrotu (Dz. U. 2007.8.62)
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2008 r. - w sprawie wzoru wniosku o wydanie wpisu do rejestru, pozwolenia albo pozwolenia tymczasowego, sposobu przedstawienia dokumentacji oraz wymagań, jakim powinna odpowiadać dokumentacja niezbędna do oceny substancji czynnej i produktu biobójczego (Dz. U. 2008.101.650)
 • Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 28 maja 2008 r. - w sprawie jednolitych procedur oceny dokumentacji produktu biobójczego oraz kryteriów postępowania przy ocenie produktu biobójczego (Dz. U. 2008.101.651)

 

Wpisany przez Waldemar Kulesza   
Poprawiony: sobota, 04 czerwca 2016 10:45
Więcej…
 
Akty Dotyczące Substancji i Mieszanin Chemicznych PDF Drukuj Email
piątek, 21 maja 2010 12:46
 • Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U.2015r., poz. 1203)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie wycofania substancji chemicznej, mieszaniny lub wyrobu z obrotu (Dz.U.2012.325)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 4 kwietnia 2012 r. w sprawie pobierania i badania próbek substancji chemicznych i ich mieszanin oraz wyrobów w ramach nadzoru wykonywanego przez Państwową Inspekcję Sanitarną (Dz.U.2012.379)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia  2012r. w sprawie oznakowania opakowań substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (Dz. U. 2015r., poz.450 )
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia  2012 r. w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji  chemicznych i ich mieszanin (Dz. U. 2015r., poz. 208)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 25 sierpnia  2015 r. w sprawie sposobu oznakowania miejsc, rurociągów oraz pojemników i zbiorników służących do przechowywania lub zawierających substancje stwarzające zagrożenie lub mieszaniny stwarzające zagrożenie (Dz.U.2015.1368)
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia 2013 r. w sprawie ograniczeń produkcji, obrotu lub stosowania substancji i mieszanin niebezpiecznych lub stwarzających zagrożenie oraz wprowadzania do obrotu lub stosowania wyrobów zawierających takie substancje lub mieszaniny (Dz.U.2013.180)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2012r w sprawie kategorii substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych, których opakowania wyposaża się w zamknięcia  utrudniające otwarcie przez dzieci i wyczuwalne dotykiem ostrzeżenie o niebezpieczeństwie ( Dz. U. z 2014r., poz.1604 )
 • Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie stosowania ograniczeń wyszczególnionych w załączniku XVII do rozporządzenia nr 1907/2006 (Dz.U.2013.1314 )

 

Wpisany przez Waldemar Kulesza   
Poprawiony: sobota, 04 czerwca 2016 10:53
Więcej…
 
Akty Dotyczące Chorób Zawodowych PDF Drukuj Email
piątek, 21 maja 2010 12:43
 • Ustawa Kodeks pracy z dnia 26 czerwca 1974r. ( Dz. U. 2014r.,1502 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2009r w sprawie chorób zawodowych ( Dz. U. z 2013r., poz.1367)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 1 sierpnia 2002r w sprawie dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób ( Dz. U.  z 2013r., poz. 1379)
Wpisany przez Waldemar Kulesza   
Poprawiony: sobota, 04 czerwca 2016 10:54
 
Akty Dotyczące Higieny Pracy PDF Drukuj Email
piątek, 21 maja 2010 12:32
 • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy Dział X (Dz. U. 2014.1502  z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z  dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy ( Dz. U. 2014.817)
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów (Dz.U.1996.60.279)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy ( Dz. U. Nr 69 poz. 332 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia  i Opieki Społecznej z dnia 12 lipca 1996r. w sprawie wykazu jednostek upoważnionych do przeprowadzania badań materiałów i procesów technologicznych w celu ustalenia stopnia ich szkodliwości dla zdrowia oraz zakresu tych badań ( Dz. U. 1996r.,Nr 101, poz. 473 z późn. zm. )
 • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 2003r., Nr169,poz.1650 z późn. zm. )

 

Wpisany przez Waldemar Kulesza   
Poprawiony: sobota, 04 czerwca 2016 10:56
Więcej…
 
NIZP - Państwowy Zakład Higieny Instytut Żywności i Żywienia Monitoring Jakości Sanitarnej Wody Instytut Medycyny Pracy Ministerstwo Zdrowia