Zakres Działania Oddziału HP PDF Drukuj Email
piątek, 21 maja 2010 13:33

Oddział Higieny Pracy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku
wykonuje zadania z zakresu ochrony zdrowia populacji ludzi pracujących

 

Dwa podstawowe cele, tj.:

 • poprawa warunków pracy w aspekcie zdrowotnym
 • profilaktyka chorób zawodowych i para-zawodowych

są realizowane poprzez:

 • lustrację stanowisk pracy w zakładach,
 • ocenę zdrowotną warunków środowiska pracy,
 • pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia,
 • monitoring zagrożeń zawodowych,
 • ocenę narażenia i zagrożenia na czynniki szkodliwe i uciążliwe dla zdrowia: fizyczne, chemiczne, biologiczne wynikające ze sposobu wykonywania pracy,
 • ocenę ryzyka zawodowego wynikającą z zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia,
 • ocenę podejmowanych środków zapobiegawczych przez pracodawców,
 • ocenę badań kontrolnych lekarskich pracowników i prowadzonej profilaktyki zawodowej,
 • promocję zdrowia w środowisku pracy,
 • egzekwowanie poprawy na drodze postępowania administracyjnego.

 

Ponadto w dziedzinie bieżącego nadzoru sanitarnego sprawdzamy i egzekwujemy:

 • przestrzeganie przez osoby wprowadzające substancje i preparaty chemiczne do obrotu na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz przez użytkowników substancji lub preparatów chemicznych obowiązków wynikających z ustawy o substancjach i preparatach chemicznych i rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady,
 • przestrzeganie przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory narkotyków grupy 2 i 3 obowiązków wynikających z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii i rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady,
 • przestrzeganie zakazu produkcji i obrotu środkami zastępczymi (dopalaczami),
 • przestrzeganie przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej,
 • przestrzeganie przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu i stosowania oraz właściwości środków powierzchniowo czynnych i detergentów.

 

Kontrola przestrzegania ww. przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne ma na celu:

 • wdrożenie zasad określających warunki, zakazy lub ograniczenia produkcji, wprowadzania do obrotu lub stosowania substancji i preparatów chemicznych oraz środków powierzchniowo czynnych i detergentów, w celu ochrony przed szkodliwym wpływem tych substancji i preparatów na zdrowie człowieka lub na środowisko,
 • zapobieganie zagrożeniom zdrowia ludzi, które mogą być wynikiem działania produktów biobójczych,
 • zwalczanie niedozwolonego obrotu substancjami, których używanie może prowadzić do narkomanii.

 

W Oddziale Higieny Pracy prowadzone są postępowania wyjaśniające w sprawie chorób zawodowych i wydawane decyzje w sprawie chorób zawodowych: o stwierdzeniu choroby zawodowej lub o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej.

Wpisany przez Waldemar Kulesza   
Poprawiony: piątek, 12 kwietnia 2013 11:03
 


NIZP - Państwowy Zakład Higieny Instytut Żywności i Żywienia Monitoring Jakości Sanitarnej Wody Instytut Medycyny Pracy Ministerstwo Zdrowia