Trzymaj Formę!

Z badań prowadzonych w naszym kraju wynika iż w grupie dzieci i młodzieży około 10% ogółu populacji w wieku szkolnym ma nadwagę i otyłość. Zaledwie 30% młodzieży uczestniczy w zajęciach poprawiających sprawność fizyczną w czasie wolnym od zajęć. W związku z powyższym istnieje konieczność realizacji działań promujących zdrowe żywienie i wzrost aktywności fizycznej jako długofalowe i konsekwentne działanie prozdrowotne prowadzące do poprawy zdrowia dzieci i młodzieży.

W dniu 24 kwietnia 2006 r. Główny Inspektor Sanitarny powołał  Zespół ds. Opracowania i Wdrożenia “Krajowego Programu Zapobiegania Nadwadze, Otyłości i Chorobom Przewlekłym”.  W wyniku pracy zespołu powstał program „Trzymaj Formę”.

I edycja programu została wdrożona w zainteresowanych szkołach podstawowych i gimnazjalnych w roku 2006/2007.

W roku szkolnym 2017/2018  realizowana jest XII edycja programu do, której przystąpiło 37 szkół z miasta Białystok i powiatu białostockiego

PSSE Białystok realizuje program przy współpracy :

 • Departament Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku,
 • Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział Terenowy w Białymstoku
 • Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa Oddział w Białymstoku

Adresaci programu:

 • Uczniowie gimnazjów (klas II-III)
 • Uczniowie szkół podstawowych (klas V-VII)
 • Rodzice i opiekunowie uczestników programu

Cel główny programu;

Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie

Cele szczegółowe programu:

 • Pogłębienie wiedzy w zakresie znaczenia zbilansowanej diety aktywności fizycznej dla organizmu człowieka.
 • Kształtowanie zmiany postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną.
 • Dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych
 • Rozszerzenie asortymentu sklepików szkolnych o zalecane produkty.
 • Propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym.

Strategie i metody realizacji:

 • zapoznanie rodziców z założeniami programu
 • edukacja uczniów

Program realizowany jest w szkołach metodą projektu.

 • Jest to nauczanie oparte na rozwiązywaniu problemu
 • Polega ona na samodzielnym określeniu przez uczniów priorytetów i samodzielnym realizowaniu przez nich zadań
 • Projekt może być inicjowany i wspierany przez nauczycieli
 • Uczniowie czują się odpowiedzialni za jego realizację na równi z nauczycielami
 • Dominuje oddziaływanie na komponent emocjonalno-oceniający postawy
 • Adresaci projektu dokonują oceny efektów podjętych działań i prezentują w środowisku