Komunikat V

Ukazała się Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/130 z dnia 16 stycznia 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2004/37/WE w sprawie ochrony pracowników przed zagrożeniem dotyczącym narażenia na działanie czynników rakotwórczych lub mutagenów podczas pracy (Dz. Urz. L 30 z 31.1.2019 r., s. 112).

Zmiany w załącznikach I i III do dyrektywy 2004/37/WE wprowadzone dyrektywą z 2019 r. są kolejnym krokiem w procesie aktualizacji obowiązujących przepisów odnośnie do czynników rakotwórczych lub mutagennych.

Międzyresortowa Komisja do Spraw Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy zwraca uwagę przedsiębiorców, pracowników oraz organów kontroli na nowe wiążące wartości dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego dla kolejnych 6 szkodliwych czynników rakotwórczych lub mutagennych:

 • trichloroetenu
 • 4,4’-metylenodianiliny
 • 1-chloro-2,3-epoksypropanu (epichlorohydryny)
 • 1,2-dibromoetanu
 • 1,2-dichloroetanu
 • spalin emitowanych z silników Diesla

oraz na umieszczenie oznakowania „skóra” bez ustalenia wartości wiążącej dla:

 • mieszaniny wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych, zwłaszcza zawierających benzo[a]piren, które są czynnikami rakotwórczymi w rozumieniu niniejszej dyrektywy
 • olejów mineralnych użytych wcześniej w silnikach spalinowych wewnętrznego spalania w celu smarowania i schładzania części ruchomych silnika.

Informacje dotyczące wymienionych czynników rakotwórczych lub mutagennych w środowisku pracy można uzyskać bezpłatnie w:

 • bazie wiedzy CHEMPYŁ  www.ciop.pl/chempyl
 • kwartalniku Komisji Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy (PiMOŚP) www.ciop.pl/pimosp_strona
 • wydawnictwie Czynniki szkodliwe w środowisku pracy – wartości dopuszczalne 2018.

Prosimy o przekazywanie informacji do Sekretarza Międzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN (josko@ciop.pl), dotyczących wymienionych czynników rakotwórczych i/lub mutagennych, odnośnie do:

 • ich stosowania w przedsiębiorstwach
 • wartości stężeń w powietrzu na stanowiskach pracy
 • liczby pracowników narażonych
 • stosowanych środków prewencji w celu ochrony pracowników.

W celu osiągnięcia stężeń tych substancji chemicznych poniżej wartości ustalonych dyrektywą 2019/130/UE, niezbędne jest opracowanie w przedsiębiorstwach planu zapewnienia odpowiednich warunków pracy.

Zapraszamy także do korzystania z możliwości zadawania pytań na forum w bazie CHEMPYŁ (www.ciop.pl/chempyl), a także do przekazywania informacji wynikających z Państwa doświadczenia w zakresie narażenia na szkodliwe czynniki chemiczne, a szczególnie informacji na temat tzw. dobrych praktyk związanych z ograniczaniem ryzyka zawodowego spowodowanego występowaniem czynników chemicznych i pyłów, określających działania ukierunkowane na poprawę warunków pracy i promowanie bezpieczeństwa i zdrowia w Państwa zakładzie.