Wytyczne na 2020 rok Podmioty Lecznicze

Druk spr. do ZOZów

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że podejmowane i realizowane działania w zakresie oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia w 2020 roku, podobnie jak w latach ubiegłych powinny obejmować profilaktykę chorób i promować zdrowy styl życia uwzględniając:
 sytuację epidemiologiczną kraju, województwa, poszczególnych powiatów i potrzeb środowiska lokalnego
 zalecenia Ministerstwa Zdrowia oraz Światowej Organizacji Zdrowia
 zadania podmiotów leczniczych w zakresie profilaktyki i promocji zdrowia,
 Narodowy Program Zdrowia na lata 2016-2020
Podejmowane działania w szczególności powinny dotyczyć:
1. Kształtowania prozdrowotnego stylu życia społeczeństwa:( m.in. poprawy sposobu żywienia i jakości zdrowotnej żywności, występowania otyłości, zwiększenia aktywności fizycznej ludności, zapobiegania nałogom, umiejętności radzenia ze stresem, kontroli stanu swojego zdrowia).
2. Tworzenia środowiska życia, pracy, i nauki sprzyjającego zdrowiu.
3. Profilaktyki nowotworowej i propagowania Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem
4. Zapobiegania chorobom zakaźnym (m.in. poprzez propagowanie szczepień ochronnych) i zakażeniom.
5. Edukacji w zakresie skutków zdrowotnych i społecznych używania substancji psychoaktywnych (alkohol, tytoń, narkotyki , dopalacze).
6. Zapobiegania HIV/AIDS oraz kształtowania właściwych postaw wobec żyjących z HIV i chorych na AIDS (w ramach Krajowego Programu Zapobiegania Zakażeniom HIV i Zwalczania AIDS na lata 2017-2021).
7. Zapobiegania występowaniu wypadków i urazów oraz ograniczenie ich skutków.
8. Propagowania zasad higieny i profilaktyki próchnicy zębów.

Zachęcam też do tworzenia i realizacji własnych programów promocji zdrowia ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów zdrowotnych wynikających z potrzeb środowiska lokalnego oraz podejmowania współpracy z instytucjami samorządu lokalnego, placówkami oświatowo-wychowawczymi i instytucjami pozarządowymi.

Ponadto w działalności oświatowo-zdrowotnej należy pamiętać o akcentowaniu tradycyjnie realizowanych akcji specjalnych: Światowy Dzień Zdrowia- 7 kwietnia, Światowego Dnia bez Tytoniu (31 maja), Światowego Dnia Rzucania Palenia (trzeci czwartek listopada) lub innych do wyboru wg. potrzeb i możliwości, lub wynikających ze specyfiki placówki. Światowy Dzień Zdrowia obchodzony jest każdego roku 7 kwietnia. Co roku jest wybierany temat przewodni z zakresu zdrowia publicznego, który w danym okresie wymaga szczególnej uwagi.

Tematyka ta powinna być inaugurowana 7 kwietnia i realizowana przez cały rok do 6 kwietnia roku następnego.

Szczegółowe informacje dotyczące tematyki oraz realizacji Hasła Roku 2020 przekażemy Państwu w terminie późniejszym.

Jednocześnie proszę o sporządzenie sprawozdania z działań prowadzonych w 2019 roku (druk w załączeniu) które należy sporządzić i przesłać do 15 lutego 2020 r. na adres: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku ul. Warszawska 57a , 15-062 Białystok.