Zmiany dotyczące procedury powiadamiania o pierwszym wprowadzaniu do obrotu żywności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

Informuję, że w 2020 r. zaszły zmiany dot. procedury powiadamiania o pierwszym wprowadzaniu do obrotu żywności. Powyższe zmiany wynikają z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia  21 grudnia 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wzoru formularza powiadomienia o produktach wprowadzanych po raz pierwszy do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, rejestru produktów objętych powiadomieniem oraz wykazu krajowych jednostek naukowych właściwych do wydawania opinii (Dz.U. z 2019 r. poz. 2499), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Informacje o zmianach w przedmiotowej sprawie dostępne są na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego:
https://gis.gov.pl/aktualnosci/zmiany-w-rejestrze-produktowobjetych-obowiazkiem-powiadamiania/
oraz na stronie PSSE w Białymstoku.

W związku ze zmianą rozporządzenia z dniem 4 lutego 2020 r. Główny Inspektor Sanitarny wdroży nowy elektroniczny system powiadamiania o wprowadzeniu do obrotu środków spożywczych, który zastąpi system stosowany dotychczas.

Informacje dot. nowego elektronicznego systemu powiadamiania dostępne są na stronie GIS:
https://gis.gov.pl/aktualnosci/4-lutego-gis-wdrozynowy-elektroniczny-system-powiadamiania-o-wprowadzeniu-do-obrotu-srodkowspozywczych/

Do produktów objętych obowiązkiem powiadomienia o pierwszym wprowadzeniu do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej należą:

  • suplementy diety,
  • żywność specjalnego przeznaczenia medycznego,
  • preparaty do początkowego żywienia niemowląt,
  • żywność wzbogacana.

W późniejszych terminach ww. obowiązkiem powiadomienia zostaną objęte również inne grupy produktów:

  • preparaty do dalszego żywienia niemowląt zawierające substancje inne niż wymienione w załączniku II rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2016/127 – od dnia 22.02.2020 r.,
  • preparaty do dalszego żywienia niemowląt, wytwarzane z hydrolizatów białkowych – od dnia 22.02.2021 r.,
  • środki spożywcze zastępujące całodzienną dietę, do kontroli masy ciała – od dnia 27.10.2022 r.

Uwaga: W okresie 30.01.2020-03.02.2020 przewidywana jest przerwa techniczna w działaniu rejestru oraz systemu wynikająca z konieczności migracji danych ze starego Elektronicznego Systemu Powiadomienia.