Tryb postępowania przy zajmowaniu stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym

Tryb postępowania przy zajmowaniu stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym  na podstawie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 1186 ze zm.)

Zgodnie z art. 15 zzs ust. 8 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.), zwanej dalej ustawą COVID-19, bieg terminu na milczące załatwienie sprawy nie rozpoczyna się, a rozpoczęty ulega zawieszeniu na okres stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19.

Realizacja zadań wynikających z art. 56 ustawy Prawo budowlane możliwe jest poprzez:

 1. zajęcie stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub
 2. wydanie zaświadczenia wskazującego, że organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej nie wnosi sprzeciwu w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

W celu usprawnienia postępowania przed organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej we wskazanym powyżej zakresie, należy:

 1. przedstawić informację, wskazującą na ważny lub pilny charakter sprawy (wraz ze stosownym wyjaśnieniem takiego stanu rzeczy). Przedstawienie powyższej informacji byłoby pomocne w ustaleniu przez organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej kolejności (priorytetów) rozpatrywanych spraw – także w sytuacji, gdy organ będzie w stosunku do danego obiektu budowlanego planował podjęcie czynności kontrolnych, zmierzających do zajęcia stanowiska w sprawie zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym.
 2. doręczyć organom Państwowej Inspekcji Sanitarnej kompletną dokumentację za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w tym dokumentacji technicznej (zalecane pliki PDF) i innych materiałów opisowych, graficznych lub wizualnych, w tym dokumentacji fotograficznej bądź nagrań wideo, co pozwoli na ograniczenie ewentualnych czynności kontrolnych „w terenie” wyłącznie do działań najbardziej niezbędnych do ustalenia (potwierdzenia) stanu faktycznego.

Wykaz dokumentów (zeskanowanych), jakie należ przedłożyć wraz z zawiadomieniem o zakończeniu budowy i zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego:

 • ewentualne pełnomocnictwo do reprezentowania Inwestora (w przypadku gdy inwestor nie występował osobiście),
 • NIP, REGON, KRS Wnioskodawcy,
 • decyzje o udzieleniu pozwolenia na budowę
 • projekt budowlany wraz z projektami zamiennymi (z naniesionymi ewentualnymi zmianami), w wersji elektronicznej z częścią opisową i z rzutami wszystkich kondygnacji i instalacji sanitarnych oraz zeskanowane rysunki z pieczęciami urzędu wydającego pozwolenie na budowę  i rzeczoznawcy do spraw sanitarno – higienicznych zatwierdzającego projekt,
 • wymagane prawem zgody na odstępstwa od przepisów,
 • oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i obowiązującymi przepisami…. wraz z informacją – o wprowadzonych zmianach nieistotnych ( w tym przypadku z podpisem inspektora nadzoru i kierownika budowy,
 • oświadczenie o dopuszczeniu do stosowania na rynku zastosowanych materiałów i wyrobów budowlanych,
 • sprawozdanie z bakteriologicznego i fizykochemicznego badania wody z instalacji wewnętrznej
 • protokół z pomiarów skuteczności instalacji wentylacji mechanicznej (wydajności projektowane i pomierzone) wraz z pomiarami hałasu,  w przypadku wentylacji grawitacyjnej – protokół kominiarski,
 • sprawozdanie z badania powietrza (w przypadku obiektów typu: szkoła, przedszkole, szpital,  dom opieki – w razie wątpliwości konieczność wykonania badań ustalać indywidulanie,
 • ewentualna dokumentacja fotograficzna bądź nagrania wideo zrealizowanego obiektu.