Pytania i odpowiedzi – wszystko na temat koronawirusa

10 zasad izolacji / kwarantanny

ZASADY KWARANTANNOWANIA

Okres wylęgania koronawirusa – 1-14 dni (średnio 5-7 dni)

Kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych.

Jako bliski kontakt należy rozumieć :

  1. przebywanie w bezpośredniej bliskości (twarzą w twarz) z osobą chorą, w odległości mniejszej niż 2 m przez ponad 15 minut,
  2. inne warunki określone przez Głównego Inspektora Sanitarnego

Grupy osób do postępowania

Lp. Grupy osób Kwarantanna Uwagi
1. Osoby z bliskiego kontaktu z osobą (+) decyzją inspektora sanitarnego TAK 10 (dziesięć )dni
2. Osoby zamieszkujące z osobą (+) TAK Kwarantanna trwa przez cały okres izolacji osoby chorej + 7 dni od jej zakończenia.
W przypadku wystąpienia objawów chorobowych – kontakt z POZ.
Z wyłączeniem pracowników medycznych zajmujących się pacjentami COVID-19, u których kwarantanna ulega zakończeniu w momencie zakończenia izolacji współmieszkańca.
3. Osoby, którym zlecono badanie w kierunku SARS-CoV-2, z wyłączeniem osób pracujących podczas zwalczania COVID19 TAK

Do czasu uzyskania wyniku lecz nie dłużej niż 10 dni

Nakładana automatycznie w momencie zlecenia wykonania badania w systemie EWP. 

4. Osoby przekraczające granicę spoza UE TAK

10 ( dziesięć ) dni

nakładana automatycznie po wprowadzeniu do systemu EWP.

5 Ozdrowieńcy NIE Ozdrowieńcy po przebyciu zakażenia SARS-CoV-2 nie podlegają kwarantannie

Zasady kwarantanny i izolacji dla personelu medycznego

Personel medyczny, w tym stażyści, studenci, doktoranci i inni pracownicy sektora ochrony zdrowia:

1.  Jeśli pracowali z pacjentem zakażonym bez zabezpieczenia

– są kierowani do kwarantanny,

lub

– nie podlegają kwarantannie jeśli są badani codziennie, przed rozpoczęciem pracy, szybkim testem antygenowym (przez okres od 7 do 10 dni)

2.  Jeśli pracowali z pacjentem zakażonym w zabezpieczeniu (fartuch, rękawiczki, maseczka i przyłbica lub gogle)

– nie są kierowani do kwarantanny.

3.  Jeśli ulegli zakażeniu

– odbywają izolację pod nadzorem lekarza POZ (zwolnienie lekarskie) 10 dni lub dłużej, jeśli objawy utrzymują się

4.  Jeśli wyzdrowieli

– przy kolejnym narażeniu na kontakt z osobą zakażoną nie muszą być ponownie kierowani na kwarantannę.