Home » Opiniowanie Imprez Masowych

Opiniowanie Imprez Masowych

Informacje dołączane przez organizatora do wniosku w sprawie wydania opinii dotyczącej imprezy masowej:

 1. dokumentacja i informacje, o których mowa w art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 20 marca 2009r. o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz. U. z 2017r., poz. 1160 z późn. zm.) tj:
  • graficzny plan obiektu (terenu), na którym ma być przeprowadzona impreza, masowa,wraz z jego opisem, zawierający:
   • oznaczenie punktów pomocy medycznej, punktów czerpalnych wody do picia i do celów przeciwpożarowych oraz punktów informacyjnych,
   • oznaczenie lokalizacji hydrantów przeciwpożarowych, zaworów, przyłączy wody, gazu i energii elektrycznej oraz innych elementów mających wpływ na bezpieczeństwo użytkowników obiektu lub terenu,
   • informacje o rozmieszczeniu służb porządkowych oraz służb informacyjnych, rozmieszczeniu osób uczestniczących w imprezie masowej i ewentualnym rozdzieleniu ich według sektorów oraz o rozmieszczeniu punktów gastronomicznych i sanitariatów;
  • terminarz rozgrywek meczów piłki nożnej lub terminarz innych imprez masowych – w przypadku imprez masowych organizowanych cyklicznie;
  • informację o:
   • liczbie miejsc dla osób na imprezie masowej,
   • przewidywanych zagrożeniach bezpieczeństwa i porządku publicznego,
   • liczbie, organizacji, oznakowaniu, wyposażeniu i sposobie rozmieszczenia służby porządkowej oraz służb informacyjnych;
  • osobie wyznaczonej na kierownika do spraw bezpieczeństwa, w tym jego dane obejmujące: imię, nazwisko, numer PESEL, numer i datę wydania zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierowników do spraw bezpieczeństwa imprez masowych, a w przypadku imprezy masowej podwyższonego ryzyka dodatkowo numer i datę wydania licencji pracownika ochrony fizycznej drugiego stopnia;
 2. program i regulamin imprezy masowej, wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;
 3. regulamin obiektu (terenu), wraz z informacją o sposobie udostępnienia go uczestnikom imprezy masowej;
 4. umowę z podmiotem świadczącym usługi w zakresie dostaw tymczasowych, nieskanalizowanych ustępów publicznych np. typu TOI-TOI (w przypadku ich zastosowania);
 5. przewidzianą ilość i rodzaj urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych;
 6. umowę z podmiotem świadczącym usługi w zakresie transportu lub/ i unieszkodliwiania odpadów komunalnych.