Home » Informacja dla klientów, właścicieli i personelu zakładów fryzjerskich, kosmetycznych oraz odnowy biologicznej

Informacja dla klientów, właścicieli i personelu zakładów fryzjerskich, kosmetycznych oraz odnowy biologicznej

Wymagania dla zakładów fryzjerskich, kosmetycznych oraz odnowy biologicznej regulują m.in. następujące przepisy:

  • Art. 22 Ustawy z 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 151)
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015r., poz. 1422 z późn. zm.)
  • Ustawa z dnia 15 września 2017r. o ochronie zdrowia przed następstwami korzystania z solarium (Dz. U. z 2017r. poz. 2111)
  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 18 stycznia 2018r. w sprawie umieszczania informacji o zakazie udostępniania solarium osobom, które nie ukończyły 18. roku życia oraz treści informacji o ryzyku związanym z korzystania z solarium (Dz. U. z 2018r. poz. 275).

Właściciele otwierających się ww. zakładów powinni poinformować o tym Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.