Home » Informacja dotycząca zaświadczeń o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny

Informacja dotycząca zaświadczeń o odbywaniu obowiązkowej kwarantanny

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, iż każda osoba, która miała bezpośredni kontakt z osobą chorą na Covid-19 otrzymuje decyzję o nałożeniu obowiązku kwarantanny, w związku z powyższym nie wydaje się zaświadczeń dotyczących odbywania obowiązkowej kwarantanny.

Osoba odbywająca obowiązkową kwarantannę informuje pracodawcę o jej odbywaniu za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, w tym przez telefon, oraz w terminie 3 dni roboczych od dnia zakończenia obowiązkowej kwarantanny, składa pracodawcy lub podmiotowi zobowiązanemu do wypłaty wynagrodzenia lub świadczenia pieniężnego z tytułu choroby pisemne oświadczenie potwierdzające odbycie obowiązkowej kwarantanny. Oświadczenie to stanowi także dowód usprawiedliwiający nieobecność w pracy w okresie odbywania obowiązkowej kwarantanny.
Pozostali domownicy składają: Oświadczenie osoby wspólnie zamieszkującej lub gospodarującej z osobą, która odbywa obowiązkową kwarantannę, dostępne na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Pracodawca lub podmiot zobowiązany do wypłaty świadczenia pieniężnego z tytułu choroby, może wystąpić do właściwego organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej w celu weryfikacji danych zawartych w oświadczeniu. Wystąpienie wymaga uzasadnienia.