Home » Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w sprawie COVID-19

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w sprawie COVID-19

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L 119/1) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku jest: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku, ul. Warszawska 57A, 15-062 Białystok, tel. centrala: (85) 73 25 236, adres e-mail: sekretariat@psse.bialystok.pl, www.psse.bialystok.pl.
 2. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, a także przysługujących uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku za pomocą adresu e-mail: iod@psse.bialystok.pl lub tel.: 85 7222 036.
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych na podstawie przepisów prawa, w szczególności: ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, gdy jest to niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c RODO), do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d RODO), wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO), ze względów związanych z ważnym interesem publicznym (zgodnie z art. 9 ust 2 lit. g RODO), do celów profilaktyki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego (zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h RODO) oraz ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych (zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. i RODO).
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być inne, właściwe rzeczowo i miejscowo organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i inne organy administracji – jeżeli na mocy przepisów szczególnych Administrator zobowiązany jest do przekazania im danych osobowych bądź podmioty te uprawnione są do żądania udostępnienia takich danych;
 5. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.
 6. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie zgodnym z obowiązującym w PSSE w Białymstoku jednolitym rzeczowym wykazem akt określającym kategorię archiwalną (zgodnie z zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania – w celu realizacji tych praw należy skontaktować się z Administratorem pisemnie bądź poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail wskazany w pkt 1.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w PSSE w Białymstoku Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy w/w ustaw. Dane osobowe podane przez Panią/Pana nie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, są podawane dobrowolnie, brak ich podania skutkować może ograniczeniem form komunikacji.
 10. Jeżeli jest Pani/Pan zobowiązany do podania swoich danych, to konsekwencją ich niepodania będzie nie załatwienie czynności urzędowej związanej z zadaniami prawnie powierzonymi PSSE.
 11. Źródło pochodzenia danych osobowych: podmioty lecznicze (szpitale, przychodnie, podmioty weterynaryjne zgłaszające choroby lub ich podejrzenia) i/lub osoby mające bezpośredni kontakt z osobą chorą lub podejrzaną o chorobę zakaźną (w tym przypadku dane mogą być przekazane również za pośrednictwem pracodawcy osoby zakażonej).
 12. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.