Home » Ocena higieniczna materiałów i wyrobów używanych do uzdatniania i dystrybucji wody do spożycia przez ludzi

Ocena higieniczna materiałów i wyrobów używanych do uzdatniania i dystrybucji wody do spożycia przez ludzi

Wydawanie ocen higienicznych materiałów i wyrobów używanych do uzdatniania i dystrybucji wody jest regulowane następującymi aktami prawnymi:

  1. Art. 12 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r., poz. 328 z późn. zm.).
  2. § 21 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r. poz. 2294).

§ 21. 1. Ocena higieniczna, o której mowa w art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, jest wydawana na podstawie dokumentacji.

2. Dokumentacja, o której mowa w ust. 1, zawiera:

  1. nazwę i adres obiektu lub elementu obiektu, gdzie zostanie zastosowany oceniany materiał lub wyrób używany do uzdatniania wody;
  2. rodzaje zastosowanych wyrobów, materiałów, preparatów z aktualnymi atestami higienicznymi jednostki uprawnionej do wydawania takich atestów;
  3. określenie miejsca i przeznaczenia zastosowania materiałów, wyrobów, preparatów używanych w procesie uzdatniania i dystrybucji wody;
  4. w przypadku stosowania produktu biobójczego, także dokument dopuszczający ten produkt biobójczy do obrotu, z określonym zakresem jego stosowania.