Home » Pozwolenia na wywóz zwłok (szczątków) poza granice RP w przypadku gdy zgon nastąpił na terytorium RP

Pozwolenia na wywóz zwłok (szczątków) poza granice RP w przypadku gdy zgon nastąpił na terytorium RP

Zasady wydawania pozwoleń reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2007r. w sprawie wydawania pozwoleń i zaświadczeń na przewóz zwłok i szczątków ludzkich (Dz. U. Nr 249, poz.1866). Zgodnie z ww. aktem prawnym wniosek musi zawierać:

  1. imię lub imiona, nazwisko, nazwisko rodowe, datę i miejsce urodzenia, ostatnie miejsce zamieszkania osoby zmarłej,
  2. datę i miejsce zgonu,
  3. miejsce, z którego zwłoki albo szczątki ludzkie zostaną przewiezione,
  4. miejsce pochówku,
  5. środek transportu,
  6. nazwisko, imię lub imiona, adres zamieszkania, numer i seria dokumentu tożsamości osoby składającej wniosek,
  7. dokument urzędowy stwierdzający wykluczenie choroby zakaźnej wymienionej w przepisach wydanych na podstawie art. 9 ust. 3a ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych
  8. wymagane dokumenty właściwej władzy państwa, na którego terytorium zwłoki albo szczątki ludzkie mają być pochowane.