Home » Rejestracja zakładów prowadzących produkcję pierwotną lub sprzedaż bezpośrednią

Rejestracja zakładów prowadzących produkcję pierwotną lub sprzedaż bezpośrednią

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że zgodnie z art. 61 i 63 ust.2 i 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2017 poz. 149, ze zm.) podmioty prowadzące sprzedaż bezpośrednią oraz podmioty prowadzące produkcję pierwotną obowiązane są złożyć wniosek o wpis do Rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Zgodnie z art.3 pkt 17 Rozporządzenia (WE) Nr 178 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 28 stycznia 2002r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania prawa żywnościowego, powołujące Europejski Urząd ds. bezpieczeństwa żywności i żywienia oraz ustanawiającego procedury w zakresie bezpieczeństwa żywności (Dz. U. WE L 31 z 01.02.2002r.). „Produkcja podstawowa” (inaczej „pierwotna”) oznacza produkcję, uprawę lub hodowlę produktów podstawowych, w tym zbiory (…). „Sprzedaż bezpośrednia” to sprzedaż przez producenta małych ilości surowców, czyli produktów produkcji pierwotnej, w tym produkty ziemi do konsumenta końcowego lub lokalnego zakładu detalicznego bezpośrednio zaopatrującego konsumenta końcowego (art.1 ust.2 litera (c) Rozporządzenia (WE)nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. U. UE L 139 z 30.04.2004 r.).

Organem właściwym w sprawach rejestracji jest Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny. W związku z tym wnioski należy składać we właściwej terenowo Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej. We wniosku należy podać:

  • imię, nazwisko i nr PESEL, miejsce zamieszkania i adres albo nazwę, siedzibę i adres wnioskodawcy, numer REGON oraz numer identyfikacji podatkowej (NIP), jeżeli podmiot takie numery posiada;
  • określenie rodzaju i zakresu działalności, która ma być prowadzona, w tym rodzaju żywności, która ma być przedmiotem produkcji lub obrotu;
  • określenie lokalizacji zakładu lub miejsca prowadzenia działalności;

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wpisie do ewidencji gospodarstw rolnych, w rozumieniu przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw o przyznanie płatności zawierające numer identyfikacyjny.

Wzór wniosku o wpis do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej – dostępny w sekcji Dokumenty do pobrania.