Home » Rolniczy handel detaliczny

Rolniczy handel detaliczny

Na podstawie ustawy z 16 listopada 2016r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia sprzedaży żywności przez rolników (Dz. U. 2016, poz. 1961) od 1 stycznia 2017r. rolnicy mogą sprzedawać produkty żywnościowe ze swojego gospodarstwa w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Jest to nowa forma sprzedaży, która pozwala rolnikom na sprzedaż produktów przetworzonych, pod warunkiem, że nie odbywa się na skalę przemysłową i nie jest kierowana do zakładów detalicznych, a ilość produktów roślinnych lub zwierzęcych pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu, użytych do produkcji danego produktu stanowi co najmniej 50% tego produktu, z wyłączeniem wody.

Ustawa z 25 sierpnia 2006r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (art. 44a) stanowi, że produkcja i zbywanie żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego:

  • mogą być dokonywane w ilościach dostosowanych do potrzeb konsumentów;
  • nie mogą stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności i wpływać niekorzystnie na ochronę zdrowia publicznego;
  • podlegają nadzorowi organów odpowiednio Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo Inspekcji Weterynaryjnej;
  • są dokumentowane w sposób umożliwiający określenie ilości zbywanej żywności;
  • nie mogą być dokonywane z udziałem pośrednika, z wyjątkiem zbywania takiej żywności podczas wystaw, festynów, targów lub kiermaszów, organizowanych w celu promocji żywności.

Rolnicy zainteresowani tego typu sprzedażą zobowiązani są do urzędowej rejestracji planowanej działalności. Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów w formie pisemnej należy złożyć odpowiednio:

  • do powiatowego inspektora sanitarnego właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności – w przypadku zamiaru sprzedaży żywności pochodzenia niezwierzęcego
  • do powiatowego lekarza weterynarii właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności – w przypadku zamiaru sprzedaży produktów pochodzenia zwierzęcego lub produktów zawierających zarówno produkty zwierzęce jak i roślinne (tzw. żywność złożona).

W celu zagwarantowania bezpieczeństwa żywności trafiającej do konsumenta w trakcie działalności prowadzonej przez rolników w zakresie rolniczego handlu detalicznego muszą zostać spełnione podstawowe kryteria higieniczno-sanitarne.

Przy prowadzeniu produkcji i zbywaniu żywności w ramach rolniczego handlu detalicznego należy spełnić przede wszystkim wymagania rozporządzenia (WE) nr 852/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie higieny środków spożywczych (Dz. Urz. UE L 139 z 30.04.2004, str. 1, ze zm. – Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 34, str. 319) oraz przepisów wydanych w trybie tego rozporządzenia. Przepisy tego rozporządzenia powinny być wdrożone w sposób elastyczny biorąc pod uwagę zakres prowadzonej działalności, wielkość zakładu i jego specyfikę. Przepisy te przewidują między innymi, że w przypadku gdy produkcja prowadzona jest przy wykorzystaniu pomieszczeń używanych głównie jako prywatne domy mieszkalne (np. przy wykorzystaniu sprzętu i urządzeń gospodarstwa domowego w kuchni domowej), zamiast wymogów określonych w załączniku II w rozdziale II ww. rozporządzenia, obowiązują wymogi określone w załączniku II w rozdziale III (uproszczone wymagania higieniczne).

Szczegółowe informacje na temat procesu rejestracji rolniczego handlu detalicznego można uzyskać u właściwego ze względu na miejsce prowadzenia działalności państwowego powiatowego inspektora sanitarnego lub powiatowego lekarza weterynarii.

Od 1 stycznia 2019 roku weszła w życie zmiana w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. 2018 poz. 1541) mająca na celu ułatwienie sprzedaży żywności produkowanej przez rolników w ramach rolniczego handlu detalicznego.
Oznacza to, że obecnie rolnicy w ramach RHD mogą sprzedawać swoje produkty do sklepów, restauracji i stołówek z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego.
Zbywanie żywności do ww. zakładów będzie mogło się odbywać pod warunkiem, że zakłady te będą zlokalizowane na obszarze województwa, w którym ma miejsce produkcja tej żywności w ramach RHD, lub na obszarach powiatów lub miast stanowiących siedzibę wojewody lub sejmiku województwa, sąsiadujących z tym województwem.

Wniosek o wpis zakładu do rejestru zakładów podlegających urzędowej kontroli organów Państwowej Inspekcji Sanitarnej (dostępny w sekcji Dokumenty do pobrania).