Home » Schemat postępowania w sprawie stwierdzania chorób zawodowych

Schemat postępowania w sprawie stwierdzania chorób zawodowych

1. Zgłoszenie podejrzenia choroby zawodowej 

Podejrzenie choroby zawodowej zgłasza się Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu (właściwość ustala się według miejsca, w którym praca jest lub była wykonywana przez pracownika, lub według krajowej siedziby pracodawcy, w przypadku gdy dokumentacja dotycząca narażenia zawodowego jest gromadzona w tej siedzibie) niezwłocznie na formularzu określonym w przepisach wydanych na podstawie art. 237 § 4 pkt 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy, a w przypadku choroby zawodowej o ostrym przebiegu lub podejrzenia, że choroba zawodowa była przyczyną śmierci pracownika – dodatkowo w formie telefonicznej.

Zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej może dokonać:

 • pracodawca i pracownik poprzez lekarza profilaktyka zakładu pracy. Następnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny kieruje go na badania do właściwej jednostki orzeczniczej I stopnia,
 • lekarz podmiotu właściwego (jednostki orzeczniczej I stopnia) do rozpoznania   choroby zawodowej,
 • były pracownik (aktualnie niezatrudniony) na druku zgłoszenia . Następnie Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny kieruje go na badania do właściwej jednostki orzeczniczej I stopnia.
 • lekarz i lekarz stomatolog na druku skierowania na badania, w przypadku podejrzenia choroby zawodowej kieruje na badania do właściwej jednostki orzeczniczej I stopnia w celu rozpoznania choroby zawodowe (lekarz jednostki orzeczniczej I stopnia zgłasza podejrzenie do właściwego państwowego powiatowego inspektora sanitarnego) .

Po otrzymaniu zgłoszenia podejrzenia choroby zawodowej właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny wszczyna postępowanie w sprawie stwierdzenia choroby zawodowej.

2. Rozpoznanie choroby zawodowej

Właściwym do orzekania w zakresie chorób zawodowych jest lekarz spełniający wymagania kwalifikacyjne zatrudniony w jednej z jednostek orzeczniczych I stopnia.

Jednostkami orzeczniczymi I stopnia są:

 1. poradnie chorób zawodowych wojewódzkich ośrodków medycyny pracy;
 2. kliniki i poradnie chorób zawodowych uniwersytetów medycznych (akademii medycznych);
 3. poradnie chorób zakaźnych wojewódzkich ośrodków medycyny pracy albo przychodnie i oddziały chorób zakaźnych poziomu wojewódzkiego – w zakresie chorób zawodowych zakaźnych i pasożytniczych;
 4. podmioty lecznicze, w których nastąpiła hospitalizacja – w zakresie rozpoznawania chorób zawodowych u pracowników hospitalizowanych z powodu wystąpienia ostrych objawów choroby.

Jednostkami orzeczniczymi I stopnia na terenie województwa podlaskiego są:

 1. Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy Poradnia Chorób Zawodowych w Białymstoku ul. Wiewiórcza 10,
 2. Poradnia Antropozoonoz i Chorób Zawodowych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, ul. Żurawia 14,
 3. Poradnia Chorób Płuc i Gruźlicy dla Dorosłych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, ul. Żurawia 14,
 4. Poradnia Chorób Zakaźnych Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego w Białymstoku, ul. Żurawia 14.

Zainteresowany ma prawo nie zgodzić się z orzeczeniem z ww. jednostki i wnioskować o ponowne badanie w jednostce orzeczniczej II stopnia.

Jednostkami orzeczniczymi II stopnia są m.in.:

 1. Instytut Medycyny Pracy w Łodzi.

Orzeczenie jednostki orzeczniczej II stopnia jest ostateczne. Orzeczenie o rozpoznaniu lub braku podstaw do rozpoznania choroby zawodowej otrzymuje pacjent oraz właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny.

3. Stwierdzanie choroby zawodowej

 1. właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny dokonuje oceny narażenia zawodowego w zakładach pracy oraz wiąże warunki pracy z przyczyną powstałego schorzenia;
 2. właściwy państwowy powiatowy inspektor sanitarny wydaje decyzje o stwierdzeniu choroby zawodowej, jeżeli rozpoznana choroba znajduje się w wykazie chorób zawodowych oraz wystąpiło narażenie na czynniki ją wywołujące w zakładzie (zakładach) pracy. W przeciwnym razie zostaje wydana decyzja o braku podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej;
 3. decyzję otrzymują m.in. strony: pacjent oraz zakłady pracy, w których występowały czynniki mogące wywołać chorobę zawodową. Od decyzji, strony mogą wnieść odwołanie do Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku ul. Legionowa 8 jako instancji II stopnia.

Podstawy prawne:

 • art. 235-237 Kodeksu Pracy
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z 30 czerwca 2009r. w sprawie chorób zawodowych (Dz. U. z 2013r. poz. 1367)
 • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 01.08.2002r. w sprawie dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób (t. j. Dz.U z 2013r. poz.1379)

 

Odpowiednie druki znajdują się w zakładce dokumenty do pobrania.