Home » Zadania Oddziału Epidemiologii

Zadania Oddziału Epidemiologii

Do zadań Oddziału Epidemiologii należy:

 1. bieżący nadzór epidemiologiczny w zakresie zapobiegania i zwalczania oraz zgłaszalności chorób zakaźnych wymienionych w ustawie z dnia 05 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi;
 2. podejmowanie działań mających na celu egzekwowanie ustawowego obowiązku zgłaszania zakażeń, zachorowań na chorobę zakaźną lub zgonu z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej albo ich podejrzenia, a także obowiązków zgłaszania dodatnich wyników badań w kierunku biologicznych czynników chorobotwórczych;
 3. kontrole planowane i nieplanowane podmiotów leczniczych w związku ze sprawowaniem bieżącego i zapobiegawczego nadzoru sanitarnego, zapobiegania i zwalczania chorób zakaźnych i zakażeń, w tym: kontrole w zakresie wykonawstwa szczepień ochronnych, kontrole w obszarze postępowania z odpadami medycznymi w celu ochrony zdrowia ludzkiego;
 4. nadzór nad podmiotami leczniczymi w aspekcie zapobiegania zakażeniom zakładowym i szerzeniu się czynników alarmowych, które wystąpiły w związku z udzielaniem świadczeń zdrowotnych;
 5. współpraca z zespołami kontroli zakażeń szpitalnych przy monitorowaniu ognisk zakażeń szpitalnych, czynników alarmowych oraz doskonalenie działań przeciwepidemicznych w zakresie nadzoru nad opracowywaniem ognisk przenoszonych drogą pokarmową, oddechową, kontaktową w podmiotach wykonujących działalność leczniczą;
 6. wzmożony nadzór nad warunkami hospitalizacji osób zakażonych biologicznymi czynnikami chorobotwórczymi o szczególnej zjadliwości lub oporności (czynnikami alarmowymi) z uwzględnieniem zapewnienia odpowiednich pomieszczeń, warunków ogólnotechnicznych i środków ochrony osobistej dla personelu, służących zapewnieniu bezpieczeństwa personelowi i innym pacjentom;
 7. przeprowadzanie dochodzeń epidemiologicznych i podejmowanie czynności mających na celu zapobieganie oraz zwalczanie szerzenia się zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, zgodnie z własną oceną stopnia zagrożenia dla zdrowia publicznego;
 8. nadzór bieżący nad zakaźnymi schorzeniami jelitowymi, krwiopochodnymi, ogniskami zatruć pokarmowych, meningokokowych i innymi bakteryjnymi zakażeniami ośrodkowego układu nerwowego;
 9. planowanie, dystrybucja i inwentaryzacja szczepionek oraz analiza wykonawstwa szczepień w poszczególnych rocznikach dzieci i młodzieży na podstawie sprawozdań GUS/ MZ-54;
 10. sprawowanie nadzoru nad uodpornieniem populacji w ramach obowiązkowych szczepień ochronnych oraz nad sposobem przekazywania i przechowywania szczepionek służących do przeprowadzania obowiązkowych szczepień ochronnych z wykorzystaniem Elektronicznego Systemu Nadzoru nad Dystrybucją Szczepionek (ESNDS);
 11. sprawowanie nadzoru nad spełnianiem przez lekarzy: informowania pacjentów o obowiązku poddania się obowiązkowym szczepieniom ochronnym; rzetelnego prowadzenia dokumentacji medycznej dotyczącej obowiązkowych szczepień ochronnych; zgłaszania organom Inspekcji Sanitarnej przypadków uchylania się od obowiązku poddawania się szczepieniom ochronnym przez osoby prawnie do tego zobowiązane; zgłaszania niepożądanych odczynów poszczepiennych;
 12. działania związane z funkcjonowaniem systemu nadzoru epidemiologicznego i wirusologicznego nad grypą Sentinel;
 13. nadzór nad zgłaszalnością osób szczepionych przeciwko wściekliźnie oraz osób ze styczności i narażonych na wściekliznę;
 14. bieżąca współpraca ze służbami i inspekcjami oraz jednostkami naukowo-badawczymi w zakresie nadzoru epidemiologicznego nad chorobami zakaźnymi i zakażeniami;
 15. współdziałanie między organami Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Inspekcji Weterynaryjnej oraz Inspekcji Ochrony Środowiska, w zakresie zwalczania zakażeń i chorób zakaźnych, które mogą być przenoszone ze zwierząt na ludzi lub z ludzi na zwierzęta;
 16. uczestnictwo w doskonaleniu planu działania PSSE na wypadek wystąpienia epidemii, reagowania na wypadek pojawienia się w kraju osoby chorej na chorobę wysoce zakaźną lub zaistnienia sytuacji kryzysowych;
 17. prowadzenie ewidencji podmiotów objętych nadzorem sanitarnym Oddziału Epidemiologii;
 18. prowadzenie rejestru zakażeń i zachorowań na chorobę zakaźną, zgonów z powodu zakażenia lub choroby zakaźnej, ich podejrzeń oraz przypadków stwierdzenia dodatniego wyniku badania laboratoryjnego;
 19. przechowywanie dokumentacji związanej z rejestrem, o którym mowa w pkt 1, w komórce organizacyjnej, a następnie przekazywanie dokumentacji do składnicy akt w trybie i na warunkach określonych w instrukcji kancelaryjnej;
 20. prowadzenie rejestru osób chorych na gruźlicę i przesyłanie do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej dokumentacji dotyczącej osób zarejestrowanych;
 21. przekazywanie właściwym podmiotom danych gromadzonych w rejestrach w formie: sprawozdań MZ-56 o zachorowaniach na choroby zakaźne, raportów o zachorowaniach oraz podejrzeniach na niektóre choroby zakaźne, raportów o zgonach z powodu zakażeń i chorób zakaźnych, sprawozdań o zachorowaniach i podejrzeniach na grypę;
 22. końcowy przegląd sporządzonych raportów (wywiadów) epidemiologicznych zarejestrowanych jednostek chorób zakaźnych i przekazanie w obowiązującym terminie do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej;
 23. rejestracja wywiadów epidemiologicznych w systemie informatycznym NIZP-PZH;
 24. wydawanie zaświadczeń o chorobach zakaźnych na żądanie klienta zewnętrznego.