Home » Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

Zadania Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży

Zadaniem Sekcji Higieny Dzieci i Młodzieży jest nadzór sanitarny nad szkołami, placówkami oświatowo–wychowawczymi, opiekuńczymi, szkołami wyższymi oraz obiektami wypoczynku dzieci i młodzieży.

W ramach  nadzoru sanitarnego kontrolowane jest przestrzeganie przepisów wymagań higienicznych i zdrowotnych, a w szczególności dotyczących:

  1. stanu sanitarno-technicznego i higienicznego budynków i pomieszczeń, w których przebywają dzieci i młodzież;
  2. higieny procesu nauczania, tj.: dostosowania mebli szkolnych do wzrostu uczniów, oceny rozkładów zajęć lekcyjnych, warunków zdrowotnych w pracowniach komputerowych, infrastruktury do prowadzenia zajęć wychowania fizycznego, parametrów oświetlenia i mikroklimatu;
  3. substancji chemicznych stwarzających zagrożenie i ich mieszanin, stosowanych w szkolnych pracowniach chemicznych;
  4. gabinetów profilaktyki i pomocy przedlekarskiej w szkołach.

Do zadań należy również:

  • wydawanie decyzji na temat warunków lokalowych i sanitarnych w żłobkach i  placówkach wsparcia dziennego,
  • wydawanie opinii dotyczących warunków w zakresie bezpieczeństwa i higieny w placówkach oświatowych i opiekuńczo-wychowawczych,
  • prowadzenie postępowania administracyjnego związanego ze sprawowaniem nadzoru nad warunkami higieniczno–sanitarnymi w placówkach oświatowo-wychowawczych, opiekuńczych, szkołach wyższych, w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży.