Home » Zadania Oddziału Higieny Pracy

Zadania Oddziału Higieny Pracy

Oddział Higieny Pracy prowadzi kontrole przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne, w szczególności dotyczące:

 1. warunków zdrowotnych środowiska pracy, a zwłaszcza zapobiegania powstawaniu chorób zawodowych i innych chorób związanych z warunkami pracy. W dziedzinie zapobiegania i zwalczania chorób:
  • przeprowadzanie kontroli w obiektach nadzorowanych oraz wydawanie decyzji dotyczących poprawy warunków pracy,
  • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawach chorób zawodowych, w tym oceny narażenia zawodowego pracowników na stanowiskach pracy,
  • wydawanie decyzji o stwierdzeniu choroby zawodowej lub decyzji o braku podstaw do jej stwierdzenia;
 2. przestrzegania przez producentów, importerów, osoby wprowadzające do obrotu, stosujące lub eksportujące substancje chemiczne, ich mieszaniny lub wyroby w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach obowiązków wynikających z tej ustawy oraz z rozporządzeń Wspólnoty Europejskiej, w szczególności:
  • rozporządzenia (WE) NR 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006r. w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów (REACH),
  • rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substanc
 3. kontrole przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu produktów biobójczych i substancji czynnych oraz ich stosowania w działalności zawodowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 9 października 2015r. o produktach biobójczych oraz rozporządzeń Wspólnoty Europejskiej, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 528/2012 z dnia 22 maja 2012r. w sprawie udostępniania na rynku i stosowania produktów biobójczych;
 4. przestrzegania przepisów dotyczących wprowadzania do obrotu detergentów w rozumieniu przepisów rozporządzenia nr 648/2004/WE z dnia 31 marca 2004r. w sprawie detergentów;
 5. przestrzegania przez podmioty wprowadzające do obrotu prekursory kategorii 2 i 3 obowiązków wynikających z ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu narkomanii, rozporządzenia (WE) Parlamentu Europejskiego i Rady nr 273/2004 z dnia 11 lutego 2004r. w sprawie prekursorów narkotykowych oraz rozporządzenia (WE) Rady nr 111/2005 z dnia 22 grudnia 2004r. określającego zasady nadzorowania handlu prekursorami narkotyków pomiędzy Wspólnotą a państwami trzecimi;
 6. przestrzegania przez osoby i podmioty zakazu wprowadzania do obrotu środków zastępczych tzw. „dopalaczy” oraz nadzoru nad nowymi substancjami psychoaktywnymi wynikającego z ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.