Home » Zadania Oddziału Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia

Zadania Oddziału Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia

Oddział Bezpieczeństwa Żywności i Żywienia realizuje zadania w zakresie nadzoru nad warunkami produkcji, transportu, przechowywania i obrotu żywnością, warunkami żywienia zbiorowego i warunkami zdrowotnymi produkcji i obrotu materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością oraz kosmetykami, a w szczególności poprzez:

  1. kontrole przestrzegania przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne przy produkcji żywności, obrocie żywnością oraz materiałami i wyrobami do kontaktu z żywnością;
  2. kontrole warunków transportu żywności;
  3. pobieranie próbek do badań laboratoryjnych w Zintegrowanym Systemie Badań w ramach urzędowej kontroli i monitoringu;
  4. zatwierdzanie zakładów produkcji i obrotu żywnością i materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością oraz prowadzenie ewidencji (rejestru) obiektów żywnościowo-żywieniowych;
  5. przekazywanie informacji w ramach systemu RASFF i RAPEX;
  6. dokonywanie oględzin partii towaru z importu i wydawanie świadectw spełnienia wymagań zdrowotnych w ramach granicznej kontroli sanitarnej w miejscach docelowego przeznaczenia;
  7. dochodzenie przyczyn zatruć pokarmowych, opracowywanie dokumentów, pobieranie próbek podejrzanych o spowodowanie zatrucia;
  8. współpracę z Inspekcją Weterynaryjną;
  9. opracowanie ocen i analiz stanu sanitarnego zakładów, danych statystycznych z działalności oddziału;
  10. przeprowadzanie kontroli interwencyjnych.