Home » Zadania Sekcji Promocji Zdrowia

Zadania Sekcji Promocji Zdrowia

 • Rozpoznawanie i określanie potrzeb zdrowotnych w rejonie działania PSSE Białystok.
 • Inicjowanie i wytyczanie kierunków przedsięwzięć zmierzających do zaznajomienia społeczeństwa z czynnikami szkodliwymi  dla zdrowia oraz w celu ukształtowania odpowiednich i zachowań prozdrowotnych.
 • Opracowywanie, wdrażanie, koordynowanie lokalnych programów prozdrowotnych oraz programów o zasięgu krajowym i wojewódzkim.
 • Monitorowanie oraz prowadzenie ewaluacji interwencji programowych i nieprogramowych.
 • Ocena działalności oświatowo-zdrowotnej prowadzonej przez podległe placówki.
 • Udzielanie pomocy metodycznej i organizacyjnej zakładom opieki zdrowotnej, placówkom oświatowo-wychowawczym i innym w realizacji działań prozdrowotnych.
 • Współpraca z samorządami lokalnymi, instytucjami oraz mediami w ramach działań prozdrowotnych.
 • Udział w imprezach i przedsięwzięciach organizowanych przez inne placówki i instytucje.

oraz

wypożyczanie:

 • filmów edukacyjnych o tematyce zdrowotnej
 • pomocy dydaktycznych

udostępnianie:

 • plakatów
 • broszur
 • ulotek

prezentowanie:

 • wystaw plastycznych
 • informacji na temat chorób, szczepień itp.

udzielanie porad:

 •  na temat konstruowania i realizacji programów prozdrowotnych, imprez, akcji

organizowanie:

 • szkoleń
 • konkursów (wiedzy, plastycznych, teatralnych)
 • imprez o tematyce prozdrowotnej.