Home » Zadania Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Zadania Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Do zadań Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego należy:

  1. wydawanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (w tym ewentualne określanie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
  2. wydawanie opinii w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
  3. opiniowanie warunków realizacji dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
    i zawsze znacząco oddziaływać na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
  4. wydawanie opinii w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko na etapie ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
  5. opiniowanie warunków realizacji dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
    i zawsze znacząco oddziaływać na środowisko na etapie ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
  6. uzgadnianie prognozy w odniesieniu do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  7. uzgadnianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
  8. uzgadnianie i opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
  9. uzgadnianie odstępstw od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,;
  10. opiniowanie projektów planów remediacji w odniesieniu do zanieczyszczenia w ujęciach wody przeznaczonej do spożycia;
  11. opiniowanie działań naprawczych w odniesieniu do szkody w środowisku w ujęciach wody przeznaczonej do spożycia oraz wody;
  12. opiniowanie dokumentacji projektowej;
  13. kontrola obiektów będących w trakcie realizacji;
  14. wydawanie opinii w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym;
  15. wydawanie opinii dotyczących odstępstw od warunków technicznych;
  16. wydawanie opinii o przydatności do użytkowania innych obiektów (np. apteki).