Home » Zadania Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Zadania Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego

Do zadań Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego należy:

 1. wydawanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko (w tym ewentualne określanie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko) przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 2. wydawanie opinii w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 3. opiniowanie warunków realizacji dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
  i zawsze znacząco oddziaływać na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach;
 4. wydawanie opinii w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko na etapie ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 5. opiniowanie warunków realizacji dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco
  i zawsze znacząco oddziaływać na środowisko na etapie ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko;
 6. uzgadnianie prognozy w odniesieniu do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 7. uzgadnianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego;
 8. uzgadnianie i opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 9. uzgadnianie odstępstw od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz dla miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,;
 10. opiniowanie projektów planów remediacji w odniesieniu do zanieczyszczenia w ujęciach wody przeznaczonej do spożycia;
 11. opiniowanie działań naprawczych w odniesieniu do szkody w środowisku w ujęciach wody przeznaczonej do spożycia oraz wody;
 12. opiniowanie dokumentacji projektowej;
 13. kontrola obiektów będących w trakcie realizacji;
 14. wydawanie opinii w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym;
 15. wydawanie opinii dotyczących odstępstw od warunków technicznych;
 16. wydawanie opinii o przydatności do użytkowania innych obiektów (np. apteki).