Home » Zakażenia szpitalne

Zakażenia szpitalne

Kierownicy szpitali lub zespołów zakładów opieki zdrowotnej, w skład których wchodzi szpital zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 5 grudnia 2008r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz.U. z 2018 r., poz. 151) są obowiązani zapewnić funkcjonowanie systemu zapobiegania i zwalczania zakażeń szpitalnych.

Szczegółowe wymagania określa rozporządzenie Ministra Zdrowia z 23 grudnia 2011r. w sprawie listy czynników alarmowych, rejestrów zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych oraz raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala (Dz.U. Nr 294, poz.1741).

Rozporządzenie określa:

  • listę czynników alarmowych
  • sposób prowadzenia rejestru zakażeń szpitalnych i czynników alarmowych
  • sposób udostępniania danych objętych rejestrem
  • okres przechowywania danych w rejestrze
  • wzory i sposób sporządzania raportów o bieżącej sytuacji epidemiologicznej szpitala
  • tryb i terminy przekazywania raportów właściwemu powiatowemu inspektorowi sanitarnemu.