Szwajcarsko-Polski Program Współpracy PDF Drukuj Email
środa, 19 grudnia 2012 12:59

 

Główny Inspektor Sanitarny we współpracy z Instytutem Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie (IMW), Instytutem Medycyny Pracy im. Prof. J.Nofera w Łodzi (IMP), Państwową Agencją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych (PARPA), Krajowym Biurem do Spraw Przeciwdziałania Narkomanii (KBPN) rozpoczął realizację „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy.

 

Projekt współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.  Dofinansowanie Projektu w 15% w kwocie 606 828 CHF (1 868 424 PLN) stanowi wkład krajowy zapewniony przez Ministra Zdrowia.

Głównym celem programu jest ograniczenie używania tytoniu, alkoholu i innych substancji psychoaktywnych wśród kobiet w wieku prokreacyjnym tj. między 15 a 49 rokiem życia. Ponadto odbiorcami programu są członkowie rodzin kobiet z grupy docelowej, lekarze, nauczyciele, uczniowie szkół ponadgimnazjalnych, pracownicy wybranych zakładów pracy, pracownicy Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ogół społeczeństwa.

W ramach Projektu zorganizowane będą działania :

 • szkolenia kadry medycznej,
 • programy edukacyjne w zakładach pracy i w szkołach ponadgimnazjalnych,
 • kampania społeczna,
 • badania ankietowe kobiet w ciąży,
 • przygotowanie platformy internetowej – Systemu Elektronicznego Monitorowania i Promocji Zdrowia.

Więcej o Szwajcarsko-Polskim Programie Współpracy:

http://www.gis.gov.pl/dep/?lang=pl&dep=11&id=85

http://www.gis.gov.pl/dep/?lang=pl&dep=11&id=86


 

 Obecnie zakończono jeden z elementów Projektu. W dniach 22 – 26 października 2012 r. zostały przeprowadzone przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej województwa podlaskiego, badania ankietowe pt.: „Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży”.

Na terenie działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej Białystok, w badaniu udział wzięło 5 placówek położniczo-ginekologicznych. Kwestionariusze ankiet wypełniło 38 położnic.

Na podstawie wyników badań zostanie określony stopień zjawiska w zakresie stosowania używek przez kobiety w ciąży oraz ich wpływu na zdrowie potomstwa.

 

 


 

Główny Inspektorat Sanitarny przedstawia najnowsze wyniki badań ankietowych dotyczących zachowań zdrowotnych ciężarnych Polek.

 

Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży
w 2009 i 2012 roku

Przedstawione poniżej wyniki badań opracowano na podstawie:

 • Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży. Ekspertyza oparta na wynikach ogólnopolskich badań ankietowych z 2009 r.”, Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa, 2009
 • Raport „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, Instytut Medycyny Wsi, Lublin, 2013

 

Powyższe dokumenty powstały w oparciu o badania ankietowe wykonane w 2009 roku na grupie 3280 kobiet oraz w 2012 roku na grupie 2833 kobiet z całej Polski, które przebywały w szpitalach wraz z noworodkami.

 

PALENIE TYTONIU PRZED, W OKRESIE CIĄŻY I PO PORODZIE

W 2009 roku badanie wykazało, że:

 • 64% badanych kobiet nie paliło przed ciążą, w okresie ciąży i po porodzie,
 • 36% kobiet paliło tytoń przed zajściem w ciążę, paliło przez jakiś czas w okresie ciąży lub kontynuowało palenie po porodzie (30% z nich rzuciło palenie przed lub w czasie ciąży, natomiast 6% kobiet paliło i pali nadal).

W 2012 roku badanie wykazało, że:

 • 60,2% badanych kobiet nie paliło przed ciążą, w okresie ciąży i po porodzie,
 • 39,8% kobiet paliło tytoń przed zajściem w ciążę, paliło przez jakiś czas w okresie ciąży lub kontynuowało palenie po porodzie (32,85% z nich rzuciło palenie przed (15,7%) lub w czasie ciąży(17,1%), natomiast 7% kobiet paliło i pali nadal).

 

Na podstawie otrzymanych wyników cieszyć może fakt, iż znaczny odsetek kobiet palących
(w 2009 roku – 85% i 2012 roku– 83%) rzucił palenie przed lub w czasie ciąży.

 

W 2012 roku aż 22,5% kobiet było narażonych na codzienne wdychanie dymu tytoniowego w domu, a 11,95% w miejscu pracy. Pozostałe kobiety były narażone sporadycznie - kilka razy
w miesiącu (w domu 10,2%, w pracy 3,65%) lub kilka razy w tygodniu (w domu 6,1%, w pracy 4,6%).

Wykształcenie okazało się silnym predyktorem palenia tytoniu w czasie ciąży. Ciężarne
z wykształceniem podstawowym palą istotnie częściej niż ciężarne z wykształceniem średnim
i wyższym.

 

Także wiek badanych kobiet miał istotny wpływ na palenie przed i w czasie ciąży. Wyniki badań z 2009 i 2012 roku pokazują, że im niższy wiek kobiet, tym częstsze palenie przed i w czasie ciąży.

Najwyższy odsetek kobiet palących w czasie ciąży i nadal palących (13,10%) zamieszkuje miasta poniżej 10 tysięcy mieszkańców. Najwięcej kobiet deklarujących niepalenie zamieszkuje wieś (65,79%).

 

Kobiety są świadome ryzyka jakie niesie za sobą palenie tytoniu.

W 2012 roku:

 • 90,2% kobiet uznało aktywne palenie tytoniu jako wysoki czynnik ryzyka dla rozwijającego się płodu, a 82,8% kobiet również dla zdrowia matki,
 • 78,7% kobiet uznało, że przebywanie w zadymionym środowisku niesie za sobą wysokie ryzyko dla rozwijającego się płodu, a także 64,2% dla zdrowia matki.

 

W 2009 i 2012 roku stwierdzono, że im większa jest świadomość kobiet na temat szkodliwości palenia i biernego palenia na ich zdrowie lub zdrowie dziecka, tym rzadziej podejmują one ryzyko palenia tytoniu.

 

Konsekwencje palenia tytoniu w ciąży na podstawie badań z 2009 roku:

 • Palenie tytoniu przez kobietę przed i w okresie ciąży może podwyższać ryzyko wystąpienia wcześniejszego porodu ciężarnej. Najwyższy odsetek kobiet, które miały wczesny poród wystąpił w grupie ciężarnych palących przez cały okres ciąży i kontynuujących palenie po porodzie (11%). Nieco niższy odsetek wczesnych porodów notowano wśród kobiet, które paląc przed ciążą lub przez pewien okres ciąży zdecydowały się w tym czasie ostatecznie zaprzestać palenia (9%).
 • Kobiety, które paliły przez cały okres ciąży dwukrotnie częściej rodziły dzieci z niedowagą (w 12%) niż kobiety, które zaprzestały palenia w czasie ciąży (6%) lub nie paliły przed
  i w okresie ciąży (5%).

 

PICIE ALKOHOLU W CZASIE CIĄŻY

W 2009 roku 14,1% kobiet spożywało napoje alkoholowe będąc w ciąży. Kobiety deklarowały następującą częstotliwość picia w ciągu ostatniego roku:

 • raz w miesiącu lub rzadziej - 71,6%
 • dwa do czterech razy w miesiącu - 22,7%
 • dwa lub trzy razy w tygodniu - 4,3%
 • cztery lub więcej razy w tygodniu - 0,4%.

 

W 2012 roku po zajściu w ciążę 10,1% kobiet spożywało alkohol z następującą częstotliwością:

 • raz w miesiącu lub rzadziej - 8,5%
 • dwa do czterech razy w miesiącu - 1,3%
 • częściej niż raz w tygodniu - 0,3%

89,9% kobiet całkowicie powstrzymywało się od picia alkoholu w jakiejkolwiek postaci.

 

W 2012 roku kobiety najczęściej spożywały w ciąży:

 • czerwone wino (44,9%),
 • piwo (30,3%),
 • niskoalkoholowe piwo (29,8%),
 • białe wino (11,6%),
 • mocne alkohole (5%),
 • „coolery” (2,2%),
 • wina wzmocnione (0,7%).

Piciu alkoholu w ciąży sprzyja wyższe wykształcenie i mieszkanie w dużym mieście.

 

Świadomość kobiet na temat szkodliwości picia alkoholu w czasie ciąży (na podstawie wyników badań z 2012 roku):

 • Prawie wszystkie kobiety, przyznały, że spożycie dużych ilości alkoholu stwarza duże zagrożenie dla zdrowia i życia matki (96,2%) oraz płodu (98,6%). Nadal jednak istnieje grupa kobiet która stwierdza, że picie nawet dużych ilości alkoholu nie niesie ze sobą ryzyka dla płodu i matki (odpowiednio 0,3% i 0,3%),
 • Tylko część ankietowanych kobiet, była świadoma ryzyka dla matki (45,8%) i płodu (62,1%) związanego z konsumpcją niewielkich ilości alkoholu w czasie ciąży. Znaczna część kobiet uznała natomiast, że picie niewielkich ilości alkoholu nie jest szkodliwe dla płodu i matki
  w czasie ciąży (odpowiednio 2,5% i 5,0%).

 

Picie alkoholu a porady lekarskie (na podstawie wyników badań z 2012 roku)):

 • Ponad połowa badanych kobiet (56,5%) przyznała, że lekarz w czasie ich ciąży nie dyskutował z nimi problemu spożycia alkoholu w ciąży,
 • W przypadku 42,1% kobiet, lekarz zalecał powstrzymanie się od picia jakiejkolwiek ilości alkoholu podczas ciąży,
 • Znaczna liczba spośród kobiet informowana była przez lekarza, że picie małej ilości alkoholu jest dopuszczalne lub zalecane, aby utrzymać ciążę (0,6%), lub z innych niewymienionych przyczyn (0,8%).

 

Konsekwencje picia alkoholu w czasie ciąży:

Do najpoważniejszych konsekwencji picia alkoholu przez ciężarne dla płodu należą Zespół Alkoholowy Płodu, czyli FAS (Fetal Alcohol Syndrome) i jego mniej wyrazista odmiana FAE (Fetal Alcohol Effect). Charakteryzuje się on deformacjami twarzy, zaburzeniami wzrostu, trwałym uszkodzeniem mózgu oraz upośledzeniem umysłowym. Znane są również inne choroby o tej etiologii, defekty urodzeniowe związane z alkoholem (ARBD – Alcohol Related Birth Defects), oraz zaburzenia neurorozwojowe związane z alkoholem (ARND – Alcohol Related Neurodevelopmental Disorder). ARBD może ujawnić się pod postacią choroby serca, zaburzeń słuchu i wzroku oraz choroby nerek. Zaś do objawów ARND należą uszkodzenia ośrodkowego układu nerwowego i zaburzenia psychiczne. Alkohol zwiększa również ryzyko wewnątrzmacicznego obumarcia płodu.

 • W 2009 roku w przypadku kobiet, które piły alkohol, zwłaszcza w ciągu ostatnich 6 miesięcy: 13,7% dzieci urodziło się z wagą urodzeniową poniżej normy, 19,2% noworodków miało niską długość ciała (do 53 cm), 10,7% miało wynik w skali Apgar poniżej dobrego, u 16,1% noworodków wystąpiły wady wrodzone, 11,4% urodziło się przedwcześnie, a w 12,4% wystąpiły komplikacje w czasie ciąży.
 • W 2012 roku, na 50 dzieci (2,3%) ze zgłoszonymi wadami wrodzonymi, u 0,5% rozpoznano: cechy zespołu FAS, wady wielogenowe, zmiany skórne, wady kończyn i palców oraz twarzoczaszki. Wśród cech zespołu FAS stwierdzono niedorozwój płytek paznokciowych, krótkie szpary powiekowe, brak rynienki nosowo-wargowej, zez, cienką górną wargę, krótką szyję.

INNE SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE

W 2012 roku:

 • 2,2% kobiet zadeklarowało przyjmowanie środków uspokajających lub nasennych. Większość środków przyjmowanych przez ciężarne była dostępna bez recepty (1,45%), część na receptę za wiedzą lekarza(0,99%) i tylko 0,18% na receptę bez wiedzy lekarza.
 • 3,35% badanych zadeklarowało przyjmowanie innych środków psychoaktywnych (narkotyki, dopalacze, środki pobudzające), z czego największa ilość kobiet (0,74%) przyznała się do stosowania haszyszu i marihuany podczas ciąży.

Prawie wszystkie respondentki były świadome, że zażywanie narkotyków i innych substancji psychoaktywnych jest bardzo ryzykowne dla zdrowia i życia płodu oraz matki (97-99%,).


 W dniu 26 maja 2013 r. na placu Rynku Kościuszki w Białymstoku odbyła się impreza promująca zdrowy styl życia pod hasłem: „Mamo bądź zdrowa”. Organizatorami przedsięwzięcia byli: Białostockie Centrum Onkologii, Wojewódzki Ośrodek Koordynujący Program Profilaktyki Raka Piersi, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Urząd Miasta Białystok oraz Komenda Wojewódzka Policji. Akcja miała na celu popularyzowanie Programu Prewencji Pierwotnej Nowotworów, którego głównym zadaniem jest upowszechnianie zapisów „Europejskiego Kodeksu Walki z Rakiem” który zaleca min. aktywność ruchową, spożywanie warzyw i owoców co najmniej 5 porcji dziennie, wystrzeganie się otyłości , unikanie nadmiernej ekspozycji na promienie słoneczne, a także walki z nałogami np. paleniem papierosów.

Do akcji włączyła się również Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku, Bezpłatny Punkt Poradnictwa Antynikotynowego oraz Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział w Białymstoku. Państwowa Inspekcja Sanitarna zorganizowała stoisko informacyjne przy którym można było otrzymać materiały na temat zdrowego stylu życia oraz profilaktyki antytytoniowej, a także wziąć udział w konkursach z pytaniami dotyczącymi w/w tematyki. W trakcie imprezy odbyła się promocja nowego Projektu pt. „Profilaktyczny Program w Zakresie Przeciwdziałania Uzależnieniu od Alkoholu, Tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.


 W czerwcu br pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku uczestniczyli w imprezach promujących zdrowy styl życia:

 • Paschalne spotkanie dla dzieci przy Cerkwi Św. Ducha. Organizatorami festynu byli tradycyjnie BMP Antoniuk oraz Parafia św. Ducha, a współorganizatorami Bractwo Trzech Świętych Hierarchów i parafialne Bractwo Św. Atanazego Brzeskiego.
 • Festyn rodzinny na Osiedlu Dziesięciny – Organizator: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Rodzina Kolejowa” - Klub „Kalina”
 • „Noc Profilaktyki”. Organizatorzy: Komenda Miejska Policji, Departament Spraw Społecznych i Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego. Współorganizatorzy: Straż Miejska w Białymstoku, Białostockie Centrum Onkologii, Polska Izba Mleka,
 • impreza pod hasłem „Bezpieczne Wakacje” na Plaży Miejskiej OSW Dojlidy Białystok.  Organizatorami akcji byli: Białostocki Ośrodek Sportu i Rekreacji, Biuro Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Komenda Miejska Policji w Białymstoku.

Podczas festynów można było otrzymać materiały z zakresu zdrowego stylu życia, a także profilaktyki uzależnień. Przeprowadzono również konkursy z pytaniami dla dzieci
i dorosłych. Przy stoisku informacyjno-edukacyjnym Państwowej Inspekcji Sanitarnej, pracownice Bezpłatnego Punktu Poradnictwa Antynikotynowego wykonywały zainteresowanym pomiary ciśnienia tętniczego oraz badania poziomu tlenku węgla
w wydychanym powietrzu wśród osób palących i biernych palaczy, udzielały poradnictwa antytytoniowego.

 

 Główny Inspektorat Sanitarny rozpoczął rekrutację kadry medycznej (lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej, ginekologów, pediatrów, neonatologów, położników i położnych, pielęgniarek i pielęgniarzy) na szkolenia organizowane w ramach Projektu KIK/68 pt. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. Tematem szkoleń będą kwestie dotyczące wpływu substancji psychoaktywnych na zdrowie kobiety i płodu, uszkodzenia płodu wywołane alkoholem, zasady prowadzenia minimalnej/krótkiej interwencji oraz edukacja pacjenta w zakresie negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych zażywaniem substancji psychoaktywnych. Za udział w szkoleniu przewidziane są punkty edukacyjne dla lekarzy, które można będzie uzyskać po wypełnieniu testu dostępnego na stronie Projektu (www.zdrowiewciazy.pl).

Szkolenie dla kadry medycznej z województwa podlaskiego planowane jest w terminie 18-19.10.2013 roku. Informacja na temat dokładnych miejsc szkoleń umieszczona jest na stronie internetowej Projektu (www.zdrowiewciazy.pl) i na stronie Głównego Inspektoratu Sanitarnego (www.gis.gov.pl). Tam również zamieszczone są wszelkie informacje o szkoleniach oraz regulamin, harmonogram i program szkoleń, deklaracja przystąpienia do szkolenia, oświadczenie uczestnika szkolenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz formularz zgłoszeniowy.


 


 

W lipcu br pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku uczestniczyli w imprezach promujących zdrowy styl życia:

 • festyn rodzinny z okazji Raciborskiego Rajdu Rowerowego Środowisk Trzeźwościowych dookoła Polski im. Jana Pawła II. Impreza odbyła się na Osiedlu Piasta w Białymstoku,
 • festyn rodzinny promujący bezpieczeństwo w ruchu drogowym przy Sanktuarium
  w Świętej Wodzie w Wasilkowie. Główny organizator: Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Podczas festynów Państwowa Inspekcja Sanitarna zorganizowała stoisko informacyjne
z bezpłatnymi materiałami z zakresu zdrowego stylu życia, a także profilaktyki uzależnień. Przeprowadzono również konkursy dla dzieci i dorosłych, z pytaniami dotyczącymi
w/w tematyki.

 


 

Zapraszamy do zapoznania się z Raportem pt. „Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży”, opracowanym przez Instytut Medycyny Wsi im. Witolda Chodźki w Lublinie, z badań ankietowych przeprowadzonych przez pracowników Państwowej Inspekcji Sanitarnej w 2012r. w ramach Projektu pt.: „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Raport Zachowania zdrowotne kobiet 2013

 


 

W okresie jesienno-zimowym pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku uczestniczyli w imprezach promujących zdrowy styl życia podczas których promowano Projekt pt. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”:

 • impreza prozdrowotna „Białystok biega” na stadionie BOSIR w Białymstoku, organizowana przez Fundację Białystok Biega
 • impreza prozdrowotna w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Białymstoku w związku ze „Światowym Dniem Rzucania Palenia”. Organizatorami imprezy był Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku, Prezydent Miasta Białegostoku, Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego w Białymstoku, Komenda Wojewódzka i Komenda Miejska Policji w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział w Białymstoku, Podlaski Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy w Białymstoku.
 • Konferencja w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku poświęcona zagadnieniom związanym ze szkodliwością palenia tytoniu i jego wpływu na organizm człowieka skierowana do uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów uczelni wyższych. Organizatorami konferencji był Podlaski Urząd Wojewódzki oraz Białostockie Centrum Onkologii.

Podczas imprez prozdrowotnych Państwowa Inspekcja Sanitarna organizowała stoiska informacyjne z bezpłatnymi materiałami z zakresu zdrowego stylu życia, a także profilaktyki uzależnień. Przeprowadzano również konkursy wiedzy z pytaniami dotyczącymi w/w tematyki. Ponadto przy stoisku informacyjno-edukacyjnym Państwowej Inspekcji Sanitarnej, pracownice Bezpłatnego Punktu Poradnictwa Antynikotynowego wykonywały zainteresowanym pomiary ciśnienia tętniczego oraz badania poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu wśród osób palących i biernych palaczy, udzielały poradnictwa antytytoniowego.

 


 

 

W dniu 26 lutego br. na Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku zorganizowano akcję profilaktyczną dla studentów ph. Dzień Profilaktyki „Więcej wiesz, mniej ryzykujesz”. Współorganizatorami przedsięwzięcia byli : Wojewódzka i Powiatowa Stacje Sanitarno – Epidemiologiczne w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Oświaty Zdrowotnej Oddział w Białymstoku, Bezpłatny Punkt Poradnictwa Antynikotynowego w Białymstoku, Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego, Wydział Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, Stowarzyszenie Zdrowie Publiczne, Studenckie Koło Naukowe Zdrowia Publicznego w Białymstoku.

Państwowa Inspekcja Sanitarna zorganizowała stoisko informacyjne z bezpłatnymi materiałami i poradnictwem z zakresu zdrowego stylu oraz profilaktyki uzależnień, a także konkursy wiedzy z nagrodami w zakresie w/w tematyki. Ponadto wśród osób zainteresowanych przeprowadzano badanie smokolyzerem poziomu tlenku węgla w wydychanym powietrzu.

***

W dniach 17 i 18 marca 2014. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku odbędą się dwa jednodniowe szkolenia dla koordynatorów szkolnych ze szkół ponadgimnazjalnych w woj. podlaskim. Szkolenie skierowane dla koordynatorów z powiatu białostockiego odbędzie się dnia 17 marca br.

Program edukacyjny pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?” realizowany jest w zakresie Projektu KIK/68 pt. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” współfinansowanego w ramach Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?” autorstwa Pana dr Krzysztofa Wojcieszka dotyczy profilaktyki używania substancji psychoaktywnych i adresowany jest do młodzieży ze szkół ponadgimnazjalnych.

Struktura programu oparta jest na 3 częściach:

część I - Ars vivendi, czyli sztuka życia

część II - Ars amandi, czyli sztuka kochania

część III- Ars generandi, czyli sztuka rodzenia

Główne przesłanie programu: miłość wymaga troski, zadbania, jest pewnego rodzaju sztuką.

Podczas bezpłatnego szkolenia w Białymstoku koordynatorzy szkolni z powiatu białostockiego przygotowani zostaną merytorycznie przez Pana dr Krzysztofa Wojcieszka - autora programu oraz otrzymają pakiety edukacyjne do realizacji programu w szkołach.

Więcej informacji o programie edukacyjnym „ARS, czyli jak dbać o miłość?” na stronie internetowej www.zdrowiewciazy.pl


Zakończyła się realizacja pierwszej edycji programu edukacyjnego skierowanego do szkół ponadgimnazjalnych pt.: „ARS, czyli jak dbać o miłość?” realizowanego  w ramach Projektu KIK/68 -„Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”. Uczestniczyło w nim 15 szkół ponadgimnazjalnych z miasta Białegostoku. Program cieszył się zainteresowaniem zarówno ze strony młodzieży, jak również realizujących go koordynatorów. Jedną z  zalet programu jest  możliwość wyboru metod i treści przez osoby prowadzące, dzięki czemu realizacja odbywa się w zależności od sytuacji i potrzeb danej grupy odbiorców.

Zachęcamy wszystkie zainteresowane szkoły ponadgimnazjalne do  włączenie się w przyszłym roku szkolnym 2014/2015 do realizacji programu „ARS, czyli jak dbać o miłość?”. Więcej informacji można uzyskać w Sekcji Promocji Zdrowia tel. 85 73-25-236 w. 105 lub na stronie internetowej: http://www.zdrowiewciazy.pl/index.php/programy-edukacyjne/szkoly-ponadgimnazjalne


W okresie jesienno-zimowym pracownicy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku uczestniczyli w imprezach promujących zdrowy styl życia:

 • impreza ph. „Bezpieczna Jesień 2014” w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego w Białymstoku (Organizator :Społeczne Stowarzyszenie Szkolenia Kierowców w Białymstoku)
 • biegi uliczne pod hasłem „Białystok biega” (Organizator: Fundacja Białystok Biega)
 • impreza prozdrowotna ph „Dwie godziny z profilaktyką nie tylko uzależnień PROWADŹ SIĘ ZDROWO” w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w Białymstoku (Organizator: Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego)
 • impreza pod hasłem „Nie szukaj wymówek-wykręć formę na zimę” (Organizator: WORD Białystok  w partnerstwie z Politechniką Białostocką, Wydziałem Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej i Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku)
 • Dzień Profilaktyki w Szkole Policealnej nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku (Organizator: Szkoła Policealna nr 1 Ochrony Zdrowia w Białymstoku)

Podczas festynów można było otrzymać materiały z zakresu zdrowego stylu życia, a także profilaktyki uzależnień. Przeprowadzano konkursy z nagrodami skierowane  do dzieci i dorosłych.

Z okazji Światowego Dnia Rzucania Palenia zorganizowano w Radiu Białystok, Radiu Akadera oraz Radiu Orthodoxia konkursy z nagrodami o tematyce profilaktyki nikotynowej.

Upominki w postaci gadżetów zostały zakupione ze środków w ramach Projektu pt. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”.

 


Państwowa Inspekcja Sanitarna rozpoczyna ogólnopolską kampanię społeczną ph. „Nie pozwól odlecieć swojemu szczęściu!” realizowaną w ramach „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innychśrodków psychoaktywnych”.
Kampania potrwa do końca 2016 roku a jej celem jest zwiększenie wiedzy na temat skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych, a także ograniczenie ich stosowania.Główną grupą docelową kampanii są kobiety w wieku prokreacyjnym, ciężarne oraz ich rodziny i bliscy.

Więcej informacji na stronach:    www.zdrowiewciazy.pl oraz     www.estawiamnazdrowie.pl

 

 • Informacja prasowa     plik
 • Ulotka rodzina            plik
 • Broszura rodzina         plik
 • Ulotka ciąża               plik
 • Broszura ciąża            plik
 • Spoty kampanijne      link

 

 


 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że w ramach realizacji Projektu KIK/68 pt. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych”, Główny Inspektorat Sanitarny udostępnił filmy edukacyjne, które mogą być wykorzystane przez szkoły w ramach realizacji programu edukacyjnego „ARS, czyli jak dbać o miłość?”, a także podczas spotkań edukacyjnych z młodzieżą.

1. Film pt. „Używki a ciąża” : https://vimeo.com/149287903

2. Film pt. „Używki a codzienność” : https://vimeo.com/149287904 

W ramach „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych pojawiły się nowe spoty edukacyjne dotyczące szkodliwości alkoholu, tytoniu oraz dopalaczy :

Dopalacze - film

 

Palenie - film

 

Alkohol - film

 

Realizacja projektu będzie trwała do końca 2016 roku, a jego celem jest zwiększenie wiedzy na temat skutków zdrowotnych używania substancji psychoaktywnych, a także ograniczenie ich stosowania. Więcej informacji o Projekcie oraz materiały edukacyjne do pobrania na stronach:

http://www.e-stawiamnazdrowie.pl/

http://zdrowiewciazy.pl/

 


Raport z ogólnopolskich badań ankietowych pt. „Zachowania zdrowotne kobiet w ciąży” przeprowadzonych na przełomie lutego i marca 2017r.


Badania były częścią Projektu KIK/68 pt. „Profilaktyczny program w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” współfinansowanego ze środków Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy. Dzięki pozyskanym wynikom oceniona została skala zjawiska dotyczącego używania substancji psychoaktywnych przez kobiety w ciąży oraz wynikających z ich używania skutków zdrowotnych dla potomstwa. Zaobserwowano także zmiany w zachowaniach zdrowotnych, które nastąpiły m. in. w skutek działań edukacyjnych i kampanijnych podejmowanych przez Państwową Inspekcję Sanitarną w trakcie wszystkich lat realizacji Projektu.

Pliki do pobrania :

PVS GIS Raport zachowania zdrowotne kobiet 2017.pdf

Wpisany przez Wioleta Owczarska   
Poprawiony: środa, 20 września 2017 09:51
 
NIZP - Państwowy Zakład Higieny Instytut Żywności i Żywienia Monitoring Jakości Sanitarnej Wody Instytut Medycyny Pracy Ministerstwo Zdrowia