Trzymaj Formę ! PDF Drukuj Email
czwartek, 09 września 2010 12:39

 

Z badań prowadzonych w naszym kraju wynika iż w grupie dzieci i młodzieży około 10% ogółu populacji w wieku szkolnym ma nadwagę i otyłość. Zaledwie 30% młodzieży uczestniczy w zajęciach poprawiających sprawność fizyczną w czasie wolnym od zajęć. W związku z powyższym istnieje konieczność realizacji działań promujących zdrowe żywienie i wzrost aktywności fizycznej jako długofalowe i konsekwentne działanie prozdrowotne prowadzące do poprawy zdrowia dzieci i młodzieży.

W dniu 24 kwietnia 2006 r. Główny Inspektor Sanitarny powołał  Zespół ds. Opracowania i Wdrożenia "Krajowego Programu Zapobiegania Nadwadze, Otyłości i Chorobom Przewlekłym".  W wyniku pracy zespołu powstał program „Trzymaj Formę”.

I edycja programu została wdrożona w zainteresowanych szkołach podstawowych i gimnazjalnych w roku 2006/2007.

W roku szkolnym 2016/2017  realizowana jest XI edycja programu do, której przystąpiły 48 szkół z miasta Białystok i powiatu białostockiego

PSSE Białystok realizuje program przy współpracy Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego w Białymstoku, Polskiego Towarzystwa Oświaty Zdrowotnej Oddział w Białymstoku i Agencji Rynku rolnego Oddział w Białymstoku.

 

Adresaci programu:

 • Uczniowie gimnazjów (klas I-III)
 • Uczniowie szkół podstawowych (klas V-VI)
 • Rodzice i opiekunowie uczestników programu

Cel główny programu;

Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie

Cele szczegółowe programu:

 • Pogłębienie wiedzy w zakresie znaczenia zbilansowanej diety aktywności fizycznej dla organizmu człowieka.
 • Kształtowanie zmiany postaw i zachowań związanych z prawidłowym żywieniem, odpowiednią jakością zdrowotną żywności i aktywnością fizyczną.
 • Dostarczenie wiedzy i umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów spożywczych
 • Rozszerzenie asortymentu sklepików szkolnych o zalecane produkty.
 • Propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym.

Strategie i metody realizacji:

 • zapoznanie rodziców z założeniami programu
 • edukacja uczniów

Program realizowany jest w szkołach metodą projektu.

 • Jest to nauczanie oparte na rozwiązywaniu problemu
 • Polega ona na samodzielnym określeniu przez uczniów priorytetów i samodzielnym realizowaniu przez nich zadań
 • Projekt może być inicjowany i wspierany przez nauczycieli
 • Uczniowie czują się odpowiedzialni za jego realizację na równi z nauczycielami
 • Dominuje oddziaływanie na komponent emocjonalno-oceniający postawy
 • Adresaci projektu dokonują oceny efektów podjętych działań i prezentują w środowisku

Materiały do wykorzystania w realizacji programu:

 • Plakat TALERZ ZDROWIA,
 • Internetowa interaktywna strona edukacyjna (www.trzymajforme.pl)
 • Metoda projektu - do pobrania [zip]
 • Zdrowy talerz - prezentacja do pobrania [zip]
 • Poradnik dla nauczyciela
 • Broszura dla uczniów
 • Ulotka dla rodziców
 •  

   

  AKTUALNOŚCI:

  Sprawozdanie z XI edycji programu będzie realizowane w formie elektronicznej ankiety

  dostępnej online:

  http://trzymajforme.pl/ankieta/

  Sprawozdanie należy wypełnić i wysłać online w terminie do 9 czerwca 2017 roku (piątek).

   


   

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że Główny Inspektor Sanitarny, Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców oraz Fundacja Żywność, Aktywność Fizyczna i Zdrowie organizują ogólnopolski konkurs wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”. Konkurs adresowany jest do uczniów klas I – III gimnazjów zainteresowanych zdobyciem i pogłębianiem wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia, w szczególności uwzględniającej tematykę zbilansowanej diety i aktywności fizycznej. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie szkół gimnazjalnych - zarówno tych, które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!” jak i tych placówek, które nie realizują Programu.

  Wszelkie informacje znajdują się na stronie internetowej programu w zakładce :
  http://trzymajforme.pl/konkursy-39

   

   


   

  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że Główny Inspektorat Sanitarny oraz Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców organizują w roku szkolnym 2015/2016 konkurs na projekt edukacyjny, promujący zmianę zachowań w zakresie stylu życia w środowisku lokalnym w ramach realizacji Ogólnopolskiego Programu „Trzymaj Formę!”.

  Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do szkół podstawowych oraz gimnazjów zlokalizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, które uczestniczą w Ogólnopolskim Programie Edukacyjnym „Trzymaj Formę!”.

  Główne cele konkursu:

  • Wzmocnienie zaangażowania i uczestnictwa uczniów w działania programowe poprzez promowanie realizacji Ogólnopolskiego Programy Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” metodą projektu,
  • Promowanie działań mających wpływ na kształtowanie prozdrowotnych nawyków i postaw w zakresie stylu życia wśród uczestników Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”,
  • Zwiększenie efektywności oddziaływań programowych w zakresie promocji aktywności fizycznej przy jednoczesnym propagowaniu prawidłowego, czyli zróżnicowanego i zbilansowanego sposobu odżywiania młodzieży,
  • Intensyfikacja działań edukacyjnych w środowisku lokalnym, ze szczególnym uwzględnieniem rodziców i środowiska domowego uczestników Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!”.
  • Konkurs jest wydarzeniem ogólnopolskim skierowanym do uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, które realizują Ogólnopolski Program Edukacyjny „Trzymaj Formę!”.

  Warunkiem udziału w Konkursie przez szkołę, jest nadesłanie w terminie do dnia 15 kwietnia 2016r. pracy konkursowej wraz z formularzem zgłoszeniowym, kartą projektu, sprawozdaniem z realizacji projektu oraz oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów udziału w Konkursie, stanowiących załączniki do Regulaminu Konkursu, na adres:

  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
  w Białymstoku
  Sekcja Promocji Zdrowia
  ul. Warszawska 57A
  15-062 Białystok

  Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna przeprowadza ocenę prac konkursowych na poziomie powiatowym zgodnie z regulaminem Konkursu, wybierając jedną pracę, najwyżej ocenioną przez jury Konkursu. Następnie Wojewódzka Stacje Sanitarno - Epidemiologiczna w Białymstoku przeprowadza ocenę prac konkursowych na poziomie wojewódzkim, przesyłając do Głównego Inspektoratu Sanitarnego jedną pracę, która uzyskała największa liczbę punktów podczas oceny. Komisja Konkursowa na poziomie krajowym oceni prace konkursowe i wyłoni zwycięzców.

  Do pobrania:

   

  Podsumowanie na etapie powiatowym ogólnopolskiego konkursu na projekt edukacyjny promujący zmianę zachowań w zakresie stylu życia w środowisku lokalnym w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę”.


  9 maja 2016r. w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego w Białymstoku odbyło się podsumowanie na etapie powiatowym ogólnopolskiego konkursu na projekt edukacyjny promujący zmianę zachowań w zakresie stylu życia w środowisku lokalnym w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę”. Organizatorem konkursu jest Główny Inspektorat Sanitarny wraz z Polską Federacją Producentów Żywności Związek Pracodawców. Do konkursu zgłosiło się 5 szkół z miasta Białystok i powiatu białostockiego, które otrzymały nagrody oraz drobne upominki ufundowane przez Agencję Rynku Rolnego oddz. Terenowy w Białymstoku.


  Laureaci konkursu w etapie powiatowym :

  I miejsce

  Szkoła Podstawowa Nr 2 im.Romualda Traugutta w Czarnej Białostockiej

  II miejsce

  Publiczne Gimnazjum Nr 18 im. króla Stefana Batorego w Białymstoku

  III miejsce

  Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku


  W konkursie uczestniczyła również Szkoła Podstawowa Nr 12 im.Zygmunta Glogera w Białymstoku oraz Szkoła Podstawowa w Pogorzałkach. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział oraz gratulujemy wielu ciekawych pomysłów i działań realizowanych w placówkach.   III EDYCJA KONKURSU WIEDZY O ZDROWYM STYLU ŻYCIA
   „TRZYMAJ FORMĘ!”

    

   Rusza trzecia edycja Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia "Trzymaj Formę!"

   W roku szkolnym 2013/2014 w ramach realizacji ogólnopolskiego programu edukacyjnego „Trzymaj Formę!” przeprowadzona zostanie trzecia edycja Konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia „Trzymaj Formę!”.

   W tegorocznej edycji, konkurs obejmie swoim zasięgiem powiaty: brzozowski, przemyski i rzeszowski województwa podkarpackiego, strzelecko-drezdeński, słubicki i żagański województwa lubuskiego, białostocki, sokólski i zambrowski województwa podlaskiego, koniński, turecki i wrzesiński województwa wielkopolskiego, nidzicki, szczycieński i Olsztyn z województwa warmińsko-mazurskiego oraz Bydgoszcz, Toruń i Włocławek z województwa kujawsko-pomorskiego.

   Konkurs jest przeznaczony dla uczniów klas I–III gimnazjów zainteresowanych zdobyciem i pogłębianiem wiedzy z zakresu zdrowego stylu życia w szczególności uwzględniającej tematykę zbilansowanej diety i aktywności fizycznej. Uczestnicy konkursu będą mieli możliwość wykazania się na wszystkich jego etapach umiejętnościami i wiedzą wynikającą z podstawy programowej kształcenia ogólnego w zakresie edukacji zdrowotnej na III etapie edukacyjnym, poszerzoną o treści pozaprogramowe. Konkurs skierowany jest do szkół, które uczestniczą w ogólnopolskim programie edukacyjnym „Trzymaj Formę!”. Mogą wziąć w nim również udział uczniowie gimnazjów zlokalizowanych w ww. powiatach, które nie uczestniczą w ww. programie.

   Cele Konkursu:

   1. Zwiększenie świadomości dotyczącej wpływu żywienia i aktywności fizycznej na zdrowie wśród młodzieży gimnazjalnej, w szczególności poprzez:

   - pogłębienie wiedzy na temat prawidłowego żywienia i zdrowego stylu życia oraz ich znaczenia dla organizmu człowieka;

   - pogłębienie wiedzy o wartości odżywczej żywności i doskonalenie umiejętności korzystania z informacji zamieszczonych na opakowaniach produktów żywnościowych;

   2. Wspomaganie uczniów w praktycznym wykorzystaniu zdobytej wiedzy i doskonaleniu umiejętności praktycznego zastosowania zdobytych informacji;

   3. Rozwijanie zainteresowań młodzieży gimnazjalnej tematyką zdrowego stylu życia oraz kształtowanie u niej prozdrowotnych postaw i zachowań;

   4. Propagowanie zdrowego stylu życia w szkole, w domu i środowisku pozaszkolnym;

   5. Umożliwienie uczniom zaprezentowania swojej wiedzy i umiejętności dotyczących żywności, żywienia i zdrowego stylu życia.

   Szkoły zlokalizowane w powiatach będących adresatami konkursu, których uczniowie są zainteresowani wzięciem udziału w konkursie, proszone są o kontakt z właściwymi terenowo Powiatowymi Stacjami Sanitarno-Epidemiologicznymi.

   Warunkiem wzięcia udziału w Konkursie przez uczniów danej szkoły, jest zgłoszenie placówki przez dyrektora szkoły do Komitetu Organizacyjnego. Zgłoszenia dokonuje się za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.

   Szkoły zgłaszają się do udziału w konkursie w terminie do dnia 29 listopada 2013 r. Zgłoszenie następuje poprzez wypełnienie formularza oraz przesłanie jego oryginału opatrzonego pieczęcią i podpisem dyrektora szkoły na adres Komitetu Organizacyjnego z siedzibą w Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców, adres: ul. Chałubińskiego 8, 00-613 Warszawa. Ostateczne zakwalifikowanie szkoły do I etapu konkursu następuje w wyniku dotrzymania terminu przesłania oryginału formularza zgłoszenia (decyduje data stempla pocztowego).

    

   Więcej informacji na stronie: www.trzymajforme.pl

    

   Pliki do pobrania:

   Regulamin konkursu wiedzy o zdrowym stylu życia Trzymaj formę

   Harmonogram konkursu

   Program merytoryczny konkursu

   Wykaz literatury

   Postępowanie Komisji Konkursowej

   Zgoda rodziców/prawnych opiekunów dziecka na udział w Konkursie

   Formularz zgłoszeniowy dla szkoły

    


   

  Z inicjatywy Głównego Inspektoratu Sanitarnego oraz Polskiej Federacji Producentów Żywności (PFPŻ ZP) rusza kampania medialna Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę!” mająca na celu promocję zbilansowanej diety i aktywności fizycznej wśród młodzieży i rodziców.

  Ambasadorką kampanii jest Monika Mrozowska - polska aktorka, autorka książek kulinarnych i blogerka, promująca zbilansowaną dietę oraz zdrowy styl życia.

  Kampania medialna potrwa do końca lutego 2014 r. i będzie obecna na 400 nośnikach typu Citylight, zlokalizowanych w Warszawie i innych dużych miastach Polski: Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu, Szczecinie, Trójmieście i Wrocławiu.

  Pliki do pobrania:

  Podsumowanie na etapie powiatowym ogólnopolskiego konkursu na projekt edukacyjny promujący zmianę zachowań w zakresie stylu życia w środowisku lokalnym w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę”.

  9 maja 2016r. w Oddziale Terenowym Agencji Rynku Rolnego w Białymstoku odbyło się podsumowanie na etapie powiatowym ogólnopolskiego konkursu na projekt edukacyjny promujący zmianę zachowań w zakresie stylu życia w środowisku lokalnym w ramach Ogólnopolskiego Programu Edukacyjnego „Trzymaj Formę”. Organizatorem konkursu jest Główny Inspektorat Sanitarny wraz z Polską Federacją Producentów Żywności Związek Pracodawców. Do konkursu zgłosiło się 5 szkół z miasta Białystok i powiatu białostockiego, które otrzymały nagrody oraz drobne upominki ufundowane przez Agencję Rynku Rolnego oddz. Terenowy w Białymstoku. Laureaci konkursu w etapie powiatowym: I miejsce Szkoła Podstawowa Nr 2 im.Romualda Traugutta w Czarnej Białostockiej II miejsce Publiczne Gimnazjum Nr 18 im. króla Stefana Batorego w Białymstoku III miejsce Szkoła Podstawowa Nr 26 im. Stanisława Staszica w Białymstoku W konkursie uczestniczyła również Szkoła Podstawowa Nr 12 im. Zygmunta Glogera w Białymstoku oraz Szkoła Podstawowa w Pogorzałkach. Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział oraz gratulujemy wielu ciekawych pomysłów i działań realizowanych w placówkach.

  Wpisany przez Wioleta Owczarska   
  Poprawiony: środa, 31 maja 2017 07:18
   
  NIZP - Państwowy Zakład Higieny Instytut Żywności i Żywienia Monitoring Jakości Sanitarnej Wody Instytut Medycyny Pracy Ministerstwo Zdrowia