Akty prawne stosowane w działalności Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PDF Drukuj Email
środa, 29 września 2010 07:59

1. Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263) oraz rozporządzenia wykonawcze, m.in.:

  • Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 marca 2010 r. w sprawie sposobu ustalania wysokości opłat za badania laboratoryjne oraz inne czynności wykonywane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 36, poz. 203)

2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2013 r.  poz. 267) oraz rozporządzenia wykonawcze, m.in.:

  • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46)

 

Wymagania ogólnobudowlane:

  1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409)
  2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690, z późn. zm.)
  3. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.)

 

Apteki i hurtownie farmaceutyczne oraz pomieszczenia przeznaczone na prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym:

Akty prawne wyszczególnione w grupie „Wymagania ogólnobudowlane”

 

Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko i ocena oddziaływania na środowisko:

  1. Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013 r. poz. 1235 z późn. zm)
  2. Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 647 z późn. zm.).
Wpisany przez Małgorzata Kłębek   
Poprawiony: wtorek, 16 sierpnia 2016 07:09
 


NIZP - Państwowy Zakład Higieny Instytut Żywności i Żywienia Monitoring Jakości Sanitarnej Wody Instytut Medycyny Pracy Ministerstwo Zdrowia