Rodzaje załatwianych spraw w ramach działalności Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PDF Drukuj Email
środa, 29 września 2010 08:23

 

Lp.

Zadania

Termin realizacji

1

 

Wydawanie opinii w sprawie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko  dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko  ( w tym ewentualne określenie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko)  przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

14 dni od daty otrzymania wniosku

 

2

 

Wydawanie opinii w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco oddziaływać na środowisko  przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

14 dni od daty otrzymania wniosku

 

3

 

opiniowanie warunków realizacji dla  przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco i zawsze znacząco oddziaływać na środowisko przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

30 dni od daty otrzymania wniosku

4

 

Wydawanie opinii w sprawie zakresu raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla  przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko na etapie ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

14 dni od daty otrzymania wniosku

 

5

 

Opiniowanie warunków realizacji dla  przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco i zawsze znacząco oddziaływać na środowisko na etapie ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

 

30 dni od daty otrzymania wniosku

6

 

Uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości  informacji wymaganych prognozie oddziaływania ma środowisko  w odniesieniu do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

 

21 dni od daty otrzymania wniosku

7

Uzgadnianie zakresu i stopnia szczegółowości  informacji wymaganych prognozie oddziaływania ma środowisko  w odniesieniu do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

21 dni od daty otrzymania wniosku

8

Uzgadnianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego .

21 dni od daty otrzymania wniosku

9

Uzgadnianie i opiniowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:

a)  w oparciu o ustawę z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

b)  w oparciu o ustawę  z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.

 

a) 21 dni od daty otrzymania wniosku

 

b) 30 dni od daty otrzymania wniosku

10

Uzgadnianie dokumentacji projektowej pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych, dotyczącej budowy i zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych (obiekty przemysłowe, obiekty służby zdrowia, użyteczności publicznej, oświaty i wychowania, obiekty nauki, obiekty usługowe różnego przeznaczenia).

30 dni od daty otrzymania wniosku

11

Kontrola obiektów będących w trakcie realizacji.

według. harmonogramu

12

 

Wydawanie opinii w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym.

 

14 dni od daty otrzymania zawiadomienia o zakończeniu budowy

13

 

Wydawanie opinii o przydatności do użytkowania pomieszczeń przeznaczonych na apteki i hurtownie farmaceutyczne.

 

30 dni od daty otrzymania wniosku

14

 

Wydawanie zaświadczeń o spełnieniu wymagań sanitarnych w obiektach, w których prowadzona będzie działalność gospodarcza w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym.

 

7 dni od daty otrzymania wniosku

15

Prowadzenie działalności sprawozdawczej.

Na zakończenie miesiąca, kwartału, roku

16

 

Współpraca z organami administracji państwowej i lokalnej oraz innymi organami inspekcji.

 

Cały rok

Wpisany przez Małgorzata Kłębek   
Poprawiony: wtorek, 16 sierpnia 2016 07:08
 


NIZP - Państwowy Zakład Higieny Instytut Żywności i Żywienia Monitoring Jakości Sanitarnej Wody Instytut Medycyny Pracy Ministerstwo Zdrowia