Załatwianie wniosków w zakresie działania Sekcji Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PDF Drukuj Email
środa, 29 września 2010 08:31

W zależności od rodzaju załatwianych spraw w ramach zapobiegawczego nadzoru sanitarnego wydawanie są:

opinie w sprawie:

 • zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym
 • programów dostosowania zakładów opieki zdrowotnej do wymagań obowiązujących przepisów
 • uzgadnianie dokumentacji projektowej

opinie stwierdzające spełnienie wymagań sanitarnych w pomieszczeniach przeznaczonych na:

 • prowadzenie działalności leczniczej
 • apteki i hurtownie farmaceutyczne
 • działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym
 • działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania do obrotu, konfekcjonowania, magazynowania środków ochrony roślin

 

Wniosek powinien zawierać:

 • dokładne dane wnioskodawcy (imię i nazwisko, adres zameldowania lub nazwa firmy i jej siedziba, numer NIP, Regon, kontakt telefoniczny, a w przypadku spółki cywilnej i spółki jawnej – dane wspólników tj. imiona, nazwiska i adresy zamieszkania oraz nr NIP)
 • powód wystąpienia do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Białymstoku (opiniowanie dokumentacji lub zgłoszenie obiektu do odbioru)
 • krótki opis sprawy (przeznaczenie obiektu lub lokalu, rodzaj i zakres działalności)
 • w miarę możliwości i potrzeb:
  - plan technologiczny pomieszczeń (obiekt istniejący)
  - projekt budowlany obiektu - architektura, technologia, instalacje wewnętrzne (obiekt nowobudowany)

W przypadku programów dostosowania podmiotów leczniczych do wymagań obowiązujących przepisów do wniosku należy załączyć dwa egzemplarze programu dostosowawczego wykonanego w oparciu o rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r. w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz. U. z dnia 29 czerwca 2012 r. poz. 158 z późn. zm.).

Składany wraz z wnioskiem program dostosowawczy winien zawierać:

 • nazwę zakładu opieki zdrowotnej oraz nazwę tej części zakładu, w której odstępstwo od przepisu występuje,
 • zakres odstępstwa,
 • pozycje w/w rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 r., której odstępstwo dotyczy,
 • wskazanie sposobu likwidacji odstępstwa,
 • termin dostosowania do przepisu,
 • ewentualne dodatkowe uwagi.

Ponadto program winien być opatrzony datą oraz podpisem kierownika NZOZ-u.

Miejsce składania wniosków:

Sekretariat PSSE w Białymstoku – II piętro, pokój 211

Odbiór dokumentów:

Sekcja Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego PSSE w Białymstoku I piętro, pokój 108

Kontakt telefoniczny:

 • Sekretariat PSSE Białystok (85) 73-25-091
 • Sekcja ZNS (85) 73-25-236 w. 119

 

Dokumenty oceniane w trakcie kontroli (stosownie do rodzaju kontrolowanego obiektu):

 1. Decyzja o pozwoleniu na budowę obiektu budowlanego lub dokument potwierdzający przeznaczenie lokalu.
 2. Projekty: budowlany, technologiczny, instalacyjne - uzgodnione pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych.
 3. Dokument potwierdzający prawo do dysponowania lokalem
 4. Protokoły, opinie, uzgodnienia, zgody na odstępstwa wymagane prawem, min.:
  • protokół z badania wody z instalacji wewnętrznej
  • protokół z badań zanieczyszczeń powietrza (dot. pomieszczeń żłobków, przedszkoli,szkół, szpitali, klinik
  • protokół kominiarski lub skuteczności wentylacji mechanicznej,
 5. Dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania wyrobów budowlanych ( lub oświadczenie dot. zastosowanych materiałów)
 6. Umowę na odbiór odpadów (komunalnych, medycznych, niebezpiecznych)
 7. Umowę na sterylizację narzędzi wielokrotnego użytku
Wpisany przez Administrator   
Poprawiony: wtorek, 16 sierpnia 2016 07:12
 


NIZP - Państwowy Zakład Higieny Instytut Żywności i Żywienia Monitoring Jakości Sanitarnej Wody Instytut Medycyny Pracy Ministerstwo Zdrowia