Dane Kontaktowe

Konkurs o zdrowiu

Ostrzeżenia Publiczne

Serwis Kąpieliskowy

Wszawica

Grypa

Zakażenia szpitalne

Osoby wracające z miejsc występowania ognisk koronawirusa lub z objawami chorobowymi wskazującymi na zakażenie prosimy o
kontakt telefoniczny.

Centrum Kontaktu COVID – 19 +48 22 25 00 115

Chcesz uzyskać odpowiedź online? Pytania i odpowiedzi oraz chat 24/7
(ikona w prawym dolnym rogu) są dostępne pod adresem:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/pytania-i-odpowiedzi

całodobowa infolinia NFZ 800 190 590

Osoby chore, mające gorączkę, kaszel, trudności
w oddychaniu powinny zasięgnąć porady lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (zalecany kontakt telefoniczny), lub zgłosić się bezpośrednio do oddziału chorób zakaźnych. Należy pamiętać, żeby unikać środków komunikacji publicznej, by nie narażać innych osób na zakażenie.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 i 14 ROZPORZĄDZENIA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) (Dz. Urz. UE L 119/1) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku informuje, że:

 

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku jest: Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku, ul. Warszawska 57A, 15-062 Białystok, tel. centrala: (85) 73 25 236, adres e-mail: sekretariat@psse.bialystok.pl, www.psse.bialystok.pl.
 2. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku, a także przysługujących uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych w Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Białymstoku za pomocą adresu e-mail: iod@psse.bialystok.pl lub tel.: 85 7222 036.
 3. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych na podstawie przepisów prawa, w szczególności: ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej, ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu chorób zakaźnych u ludzi oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 października 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii, gdy jest to niezbędne do wykonania obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (zgodnie z art. 6 ust.1 lit. c RODO), do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. d RODO), wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO), ze względów związanych z ważnym interesem publicznym (zgodnie z art. 9 ust 2 lit. g RODO), do celów profilaktyki zdrowotnej, leczenia lub zarządzania systemami i usługami opieki zdrowotnej lub zabezpieczenia społecznego (zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. h RODO) oraz ze względów związanych z interesem publicznym w dziedzinie zdrowia publicznego, takich jak ochrona przed poważnymi transgranicznymi zagrożeniami zdrowotnymi lub zapewnienie wysokich standardów jakości i bezpieczeństwa opieki zdrowotnej oraz produktów leczniczych lub wyrobów medycznych (zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. i RODO).
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3, odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być inne, właściwe rzeczowo i miejscowo organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i inne organy administracji – jeżeli na mocy przepisów szczególnych Administrator zobowiązany jest do przekazania im danych osobowych bądź podmioty te uprawnione są do żądania udostępnienia takich danych;
 5. Zebrane dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.
 6. Podane dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie zgodnym z obowiązującym w PSSE w Białymstoku jednolitym rzeczowym wykazem akt określającym kategorię archiwalną (zgodnie z zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach).
 7. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych i ich sprostowania – w celu realizacji tych praw należy skontaktować się z Administratorem pisemnie bądź poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail wskazany w pkt 1.
 8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu w PSSE w Białymstoku Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem prawnym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy w/w ustaw. Dane osobowe podane przez Panią/Pana nie na podstawie obowiązujących przepisów prawa, są podawane dobrowolnie, brak ich podania skutkować może ograniczeniem form komunikacji.
 10. Jeżeli jest Pani/Pan zobowiązany do podania swoich danych, to konsekwencją ich niepodania będzie nie załatwienie czynności urzędowej związanej z zadaniami prawnie powierzonymi PSSE.
 11. Źródło pochodzenia danych osobowych: podmioty lecznicze (szpitale, przychodnie, podmioty weterynaryjne zgłaszające choroby lub ich podejrzenia) i/lub osoby mające bezpośredni kontakt z osobą chorą lub podejrzaną o chorobę zakaźną (w tym przypadku dane mogą być przekazane również za pośrednictwem pracodawcy osoby zakażonej).
 12. Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.