ARS, czyli jak dbać o miłość?

Program edukacyjny „ARS, czyli jak dbać o miłość?” realizowany jest przez Państwową Inspekcję Sanitarną od 2013 roku i stanowił jeden z komponentów „Profilaktycznego programu w zakresie przeciwdziałania uzależnieniu od alkoholu, tytoniu i innych środków psychoaktywnych” współfinansowanego przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

W roku szkolnym 2018/2019 Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Białymstoku będzie kontynuowała realizację kolejnej edycji programu edukacyjnego pt. „ARS, czyli jak dbać o miłość?, który  skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych

Program został oficjalnie wpisany do Bazy Programów Rekomendowanych, jako program obiecujący, czyli dysponujący wynikami ewaluacji procesu uprawniającymi do wnioskowania o możliwości uzyskania oczekiwanych rezultatów w efekcie jego realizacji. Zamieszczenie programu w BPR, powoduje podniesienie jakości programu, jego promocję, szersze upowszechnienie sprawdzonych praktyk oraz popularyzację wiedzy na temat skutecznych strategii profilaktyki i metod konstruowania programów.

Zainteresowane szkoły zapraszamy do realizacji programu.

Materiały programowe:

Konspekt programu

Plakat

Broszura dla ucznia

Ulotka dla ucznia

Ulotka dla rodzica

Ankieta ewaluacyjna dla ucznia

Certyfikat