Nowe zasady bezpieczeństwa

Powiat białostocki – strefa czerwona, dodatkowe obostrzenia!

W związku z wejściem powiatu białostockiego do tzw. strefy czerwonej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Białymstoku  informuje  o dodatkowym ograniczeniach obowiązujących w strefie czerwonej:

1. Na obszarze strefy czerwonej nakłada się obowiązek zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego:

 1. w środkach publicznego transportu zbiorowego oraz w pojazdach samochodowych, którymi poruszają się osoby niezamieszkujące lub niegospodarujące wspólnie;
 2. w miejscach ogólnodostępnych, w tym:
  • na drogach i placach, na terenie cmentarzy, parków, zieleńców, promenad, bulwarów, ogrodów botanicznych, ogrodów zabytkowych, plaż, miejsc postoju pojazdów, parkingów leśnych,
  • na terenie nieruchomości wspólnych,
  • w zakładach pracy oraz w budynkach użyteczności publicznej przeznaczonych na potrzeby: administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,
  • w obiektach handlowych lub usługowych, placówkach handlowych lub usługowych i na targowiskach (straganach);
  • w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.

2. Wprowadza się zakaz prowadzenia przez przedsiębiorców oraz przez inne podmioty działalności:

 1. związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania;
 2. związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki;
 3. usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej;
 4. polegającej na prowadzeniu wesołych miasteczek i parków rozrywki oraz działalności parków rekreacyjnych (bez zakwaterowania).

3. Dopuszczalne jest prowadzenie następującej działalności pod warunkiem zapewnienia określonych warunków:

 1. dopuszczalne jest prowadzenie działalności polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu oraz związanej z konsumpcją i podawaniem napojów, pod warunkiem, że: w lokalu oraz w ogródku gastronomicznym lub w wydzielonej strefie gastronomicznej sali sprzedaży może znajdować się nie więcej niż 1 osoba na 4 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, z wyłączeniem obsługi,, a także klienci są zobowiązani realizować obowiązek zakrywania ust i nosa do czasu zajęcia przez nich miejsc, w których będą spożywali posiłki lub napoje, oraz obsługa realizuje obowiązek zakrywania ust i nosa;
 2. współzawodnictwo sportowe, zajęcia sportowe i wydarzenia sportowe mogą być organizowane ale bez udziału publiczności na obiektach;
 3. działalność związana z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych jest dopuszczalna pod warunkiem, że:
  • w pomieszczeniach, w tym w klubach muzycznych i salach widowiskowo-sportowych, a także w amfiteatrach oraz muszlach koncertowych udostępnia się widzom co czwarte miejsce na widowni, z tym że nie więcej niż 25% liczby miejsc, w przypadku braku wyznaczonych miejsc na widowni przy zachowaniu odległości 1,5 m pomiędzy widzami, i zapewnienia, aby widzowie realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa,
  • na otwartym powietrzu pod warunkiem zapewnienia, aby jednocześnie liczba widzów była nie większa niż 100 osób, zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przez wyznaczenie znakami poziomymi miejsc dla publiczności uwzględniających zachowanie odległości 1,5 m, zapewnienia, aby widzowie realizowali obowiązek zakrywania ust i nosa, chyba że zostanie zachowana odległość nie mniej niż 1,5 m od innych osób;
 4. dopuszczalne jest prowadzenie siłowni, klubów i centrów fitness pod warunkiem, że będzie się w nich znajdowała się nie więcej niż 1 osoba na 10 m2 powierzchni dostępnej dla klientów, przy zachowaniu odległości 1,5 m, z wyłączeniem obsługi;
 5. dopuszczalna jest organizacja przyjęć ślubnych, konsolacji lub przyjęć komunijnych, a także innych przyjęć okolicznościowych pod warunkiem, że uczestniczy w nich nie więcej niż 50 osób i zachowane są pozostałe warunki reżimu sanitarnego;
 6. dopuszczalne są zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych pod warunkiem, że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:
  • w budynkach i innych obiektach kultu religijnego znajduje się nie więcej uczestników niż wynosi 50% obłożenia budynku lub innego obiektu kultu religijnego, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa,
  • na zewnątrz uczestnicy bez względu na odległość między sobą, realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.

4. Do odwołania zakazuje się organizowania innych niż określone powyżej imprez, spotkań i zebrań niezależnie od ich rodzaju, z wyłączeniem imprez, spotkań i zebrań do 50 osób.

Podstawa prawna: Rozporządzenie z dnia 7 sierpnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów, zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii. ( Dz. U. z 2020r. poz. 1356 z późń. zm.).

Dodatkowe informacje dotyczące stref i obostrzeń obowiązujących w danej strefie:
https://www.gov.pl/web/koronawirus/regionalne-obostrzenia-dla-wybranych-powiatow