Home » Pozwolenia na ekshumację zwłok (szczątków)

Pozwolenia na ekshumację zwłok (szczątków)

Zasady wydawania pozwoleń oraz przeprowadzania ekshumacji regulują następujące akty prawne:

  • art.15 ustawy z 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (tj. Dz. U. z 2017r., poz. 912)
  • §12 rozporządzenia Ministra Zdrowia z 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi (Dz.U. Nr 153, poz.1783 z późn. zm.).

Wniosek o ekshumację składa się na piśmie do PSSE w Białymstoku. Do wniosku dołącza się:

  1. akt zgonu osoby zmarłej
  2. dokument informujący o przyczynie zgonu, jeżeli zgon nastąpił przed upływem dwóch lat od daty złożenia wniosku o ekshumację.

Uprawnienia do złożenia wniosku o ekshumację posiada najbliższa pozostała rodzina osoby zmarłej:

  1. pozostały małżonek
  2. krewni zstępni
  3. krewni wstępni
  4. krewny boczny do czwartego stopnia pokrewieństwa
  5. powinowaty w linii prostej do pierwszego stopnia
  6. osoba dobrowolnie do tego zobowiązująca się.

Jeżeli między członkami rodziny powstaje spór dotyczący ekshumacji, osobą uprawnioną będzie osoba wskazana prawomocnym wyrokiem sądu.

Wniosek o ekshumację – dostępny w sekcji Dokumenty do pobrania.